Quantcast

Медия без
политическа реклама

Ако човек закъса в преспи на път за работа, получава половин заплата

Работодателят дължи на работника обезщетение при отсъствие заради бедствена ситуация

28 Ноем. 2023
EPA/BGNES
В много общини в цяла България нахлуването на зимата предизвика критични ситуации.

Ако лютата зима ви е попречила да се придвижите до работното си място, не се тревожете, че ще останете без надница заради неявяването. В Кодекса на труда (КТ) има специален текст за такива критични ситуации. Той гласи, че при бедствие на възпрепятстваните да се явят на работа се изплаща обезщетение.

Работодателят е длъжен да изплати 50% от брутното възнаграждение за дните на отсъствието, припомнят от Главната инспекция по труда (ГИТ).  Освен това обезщетението не може да е под 75% от минималната работна заплата за страната, изчислено за съответния брой дни (МРЗ в момента е 780 лв. месечно).  

А специално на хора, които са отсъствали, защото са се включили в спасителни работи по време на бедствие, се изплаща пълният размер на възнаграждението за съответните неприсъствени дни, гласи Кодексът на труда. 

За изплащането на обезщетение работодателят може да поиска документ, удостоверяващ периода на бедственото положение. За целта се подава заявление в свободен текст до органа, обявил бедственото положение (общината, областната управа), за издаване на такова удостоверение. 
Обезщетението се изплаща заедно с работната заплата за съответния месец.  

 

На добра воля

Участниците в доброволните формирования за защита при бедствия имат право на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения. Според Кодекса на труда работодателят не е длъжен да заплаща обезщетение на работник или служител, който отсъства не защото сам е възпрепятстван, а защото е решил да отиде да помага на закъсали хора. Но може да го направи и така да даде принос за пострадалите, обясняват от Инспекцията по труда. 

 

Бедствено положение 

Този режим се въвежда при настъпването на събитие или поредица от събития, които засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в такива размери, че е нужно предприемането на мерки или участие на специални сили за овладяването им -  природни явления - наводнения, земетресения, бури, свлачища, големи снежни натрупвания, пожари, масови заболявания, промишлени аварии и др.

Под бедствие се разбира сериозно нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.