Медия без
политическа реклама

Идва времето на втечнения биогаз

Производството и употребата на био ВПГ в Европа нарастват, но темпото трябва да се ускори

Производство на биометан в ЕС възлиза на около 3,4 млрд.куб.м, което е далеч от целта за 2030 г.
Производство на биометан в ЕС възлиза на около 3,4 млрд.куб.м, което е далеч от целта за 2030 г.

За ключови части от икономиката – супопътен транспорт на дълги разстояния, морски и въздушни превози, определени промишлени процеси, електрификацията не е нито икономически, нито технически оправдана. Алтернативи има и една от тях е био ВПГ - втечнен природен газ,  наричан още втечнен биогаз (ВБГ).

Тук не говорим за технологии от бъдещето. И сега всеки ден се произвежда и ползва ВБГ. Той не изисква специална инфраструктура  - за разлика от други нисковъглеродни горива като амоняк, метанол и водород. Има еднакъв химически състав с природния газ и конвенционалния ВПГ, който Европа добре познава. И се е транспортира лесно.

 

Как се получава

ВБГ се получава чрез втечняване на био- или синтетичен метан. Биометанът се произвежда основно при анаеробното
разграждане на органични материали като органични отпадъци, торове и селскостопански продукти. В този процес се отделя биогаз, който се обработва чрез премахване на CO2 и други примеси до получаване на биометан.
Нараства и интересът към синтетичния метан, който може да се произвежда например чрез извличане на газ от лигноцелулозна биомаса (дървесен материал) и метанизация или чрез електролиза с възобновяема енергия, при която се получава водород, който на свой ред се подлага на метанизация.
Всъщност между производството на био и синтетичен метан е налице уникална симбиоза. При обработката на биогаз до биометан се отстранява CO2, който е необходим за метанизация. Съоръженията за производство могат да бъдат в близост, за да се улавят естествените метанови емисии от органични материали и отпадъци, като биогенният CO2 след това се използва за производството на синтетичен метан.

Използването на биогенен CO2 има предимства за създаването на затворени въглеродни цикли и фирми като нидерландската Nordsol  работят по въпроса. 

Био CO2 от съоръженията на компанията в Амстердам се използва в оранжерии като заместител на фосилния CO2 и спомага за растежа на зеленчуци, които пък в крайна сметка под формата на биоотпадъци осигуряват суровини за съоръженията за ВБГ.
 

Има ли достатъчно суровини 

„Има повече от достатъчно устойчиви биоотпадъци за производството на биометан, но все пак количеството не е безгранично,“ казва Ремко Крул от Nordsol. Ето защо производителите и потребителите на ВБГ смятат, че биометан трябва да се ползва там, където има най-голямо екологично и социално въздействие.
Европейската комисия подкрепя този подход. През февруари тя публикува предложенията си за емисии за 2040 г., като подчертава, че устойчивите биогорива следва да се използват основно в сектори, където  електрифицирането не е възможно. ЕК на практика визира транспорта, където ВБГ заменя петролните горива. 
В плана REPowerEU Еврокомисията определя цел от 35 млрд.куб.м биометан до 2030 г.с което отправя важно послание към сектора.
През 2022 г. консорциумът „Газ за климата“ публикува изследване за потенциала в ЕС, като посочва, че до 2030 г. устойчиво могат да се произвеждат до 41 млрд.куб.м биометан, а до 2050 г. - 151 млрд.куб.м. Що се
отнася до ресурсите, изследването сочи, че 38 млрд.куб.м през 2030 г. и 91 млрд.куб.м през 2050 г. могат да се получават от анаеробно разлагане. Потенциалът на термичната газификация се оценява съответно на 3 млрд.куб.м през 2030 г. и 60 млрд. куб.м през 2050 г.
Според изследването потенциалът за биометан може да се увеличи чрез използването на суровини като водорасли или биомаса.
 

Забравете спора  за яйцето и кокошката

Към края на 2022 г. в Европа работят 27 съоръжения за ВБГ, като се очаква до края на 2025 година да достигнат 110 с обща мощност 15,4 TWh на година, което е равно на 1,6 млрд.куб.м природен газ при брутна топлинна стойност от 35,17 MJ на куб.м.

Съоръженията, построени след 2017 г., използват предимно селскостопански продукти, органични общински твърди отпадъци и канализационни отпадъци, като нито едно не използва монокултури. Забелязва се и тенденция към по-големи съоръжения.

От гледна точка на търсенето в Европа вече е налице сериозна мрежа от зарядни станции за ВПГ, в които ВБГ може да се ползва директно. 

В морския сектор – макар корабоплаването да се лута в ентусиазма си за различни нисковъглеродни горива – в европейски води вече има достатъчно кораби за създаването на пазар за ВБГ. В глобален план понастоящем 0,51% от флотилията използва ВПГ, като делът ще нарасне на 9,43%, когато се изпълнят поръчаните плавателни съдове. С други думи, всеки един на десет нови съдове ще ползва ВБГ.

Възможността директно да се ползва инфраструктурата за втечнен газ е едно от най-големите предимства на ВБГ от гледна точка на бързо въвеждане и икономически ползи.

 

Пълен напред 

Според Ремко Крул има три начина за по-широко пазарно навлизане на ВБГ: преформатиране на конвенционалния ВПГ на ВБГ; масово балансиране; директно преминаване от биогаз към ВБГ в определени съоръжения.

За първия вариант е необходима строга сертификация, за да се гарантира устойчивост.  При втория вариант се разчита на икономическите предимства на мащабните съоръжения, като отново е необходимо сертифициране, но в някои области това не е лесно. При третия вариант има проста проверка и система от типа „отпадъци към енергия“ на местно ниво. Това е и лесно изпълнимо, и достъпно поради децентрализираното производство на биометан.

 

Няма време за губене

Както се вижда от увеличаващата се инфраструктура и съоръжения, секторът привлича инвестиции. За момента обаче производство на биометан в ЕС възлиза на около 3,4 млрд.куб.м, което е далеч от целта до 2030 г. Налице са политики в подкрепа на производството на ВБГ, но те не са унифицирани в отделните страни. В Германия например доставчиците на гориво за транспортния сектор трябва да осигуряват определена квота зелени молекули. Неизпълнението води до големи глоби, а ВБГ се оказва рентабилен начин за изпълнението на квотата.

Схемата за търговия с емисии на ЕС също е инструмент, който отразява целия жизнен цикъл на горивата. Активното включване на транспортния сектор би довело до по-широка употреба на ВБГ.

„Ако разгледаме целия жизнен цикъл на био ВПГ, той може да намали емисиите СО2 в превозите на дълги разстояния с 90%, понякога и с повече. За съжаление законодателството в ЕС не навсякъде го взема предвид", коментира Ремко Крул. 

Матия Маритати от Iveco Group обръща внимание, че може да се предвидят данъчни облекчения и други стимули, за да се насърчи въвеждането на ВБГ.

* Статията е публикувана в Global Voice of Gas. Препечатваме я със съкращения. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

био ВПГ, биометан, БВГ