Медия без
политическа реклама

Учениците в 10 и 11 клас ще имат военно обучение

То ще е в рамките на часа на класа

23 Февр. 2023ОбновенаСИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
Илияна Кирилова
Военното обучение в училище ще се провежда от военнослужещи или цивилни служители от министерството на отбраната

Учениците от 10 и 11 клас ще имат военно обучение, което ще се провежда по време на часа на класа. То ще е в рамките на 5 учебни часа за десети клас и 5 учебни часа за единадесети клас. Това предвижда проект на нова наредба за обучението на българските граждани за защита на отечеството, която заменя стара подобна наредба от 2013 г.

Въпросното обучение е планирано да се провежда от 1 декември до края на учебната година. Младежите в 10 клас ще усвояват знания и умения, свързани със защитата на родината, ще учат за гражданско-военните отношения, за оказване на помощ на населението при кризи от военен характер, за оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, за оказване на съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм, както и за защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Темите за военното обучение на учениците в 11 клас пък са: история и настояще на въоръжени сили на България, мисии и задачи на въоръженитете ни сили и участието им в операции и мисии извън територията на страната, същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили, въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили и приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили.

До 15 юли на съответната година директорите на средните училища ще трябва да заявяват до съответните териториални структури към Централното военно окръжие броя на паралелките в 10 и 11 клас за следващата учебна година, в които ще се провежда военното обучение. До 15 октомври за първия учебен срок и до 1 март за втория началникът на Централното военно окръжие ще утвърждава план-графиците за въпросното обучение. То ще се провежда в присъствието на класния ръководител от военнослужещи или цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, преминали подготовка за обучение на ученици, т.е. очаква се, че по този начин то няма да се претупва.

В момента военното обучение също би трябвало да е застъпено в часа на класа, показва проверка на "Сега". В наредбата за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е зададено разпределение на темите и минималния брой задължителни часове, което следва да се обсъждат в часа на класа. В 9 и 10 клас и сега има тема "военно обучение и защита на родината" - по 5 часа в единия и в другия клас. Не е ясно дали то се провежда навсякъде и под каква форма, тъй като често часовете на класа формално са посветени на въпросните теми и се използват за други цели. В проекта не е указано дали новите 5 часа военно обучение в 10 клас се прибавят към сегашните 5 часа, т.е дали десетокласници вече ще имат 10 часа военно обучение в рамките на часа на класа.

Общият брой часове за часа на класа в десети клас са 29 часа, а в 11 клас - 21 часа. Не е ясно и дали новите 5 часа военно обучение в двата класа ще измести някои от другите теми, предвидени в рамките на тези часове - като патриотично възпитание (по 4 часа в 10 и 11 клас), толерантност и интеркултурен диалог (по 1 час в двата класа), финансова и правна грамотност, справяне с гнева, превенция на тероризма, превенция на корупцията (по 2 часа за всяка от трите теми в двата клас), безопасност на движението по пътищата (4 часа в 10 клас и 1 час в 11 клас), защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ (5 чса в 10 клас и 3 часа в 11 клас), кариерно развитие (1 час в 10 клас) и медийна грамотност (1 час в 10 клас и 4 часа в 11 клас).

 

ОБЯСНЕНИЕ

По-късно от МОН обясниха, че според закона за резерва на въоръжените сили гражданите трябва да се обучават на знания и умения, свързани със защитата на родината, оцеляване при кризи от военен характер и др. в двата етапа за придобиване на средно образование, т.е. между 8-10 и между 11-12 клас. Това означава, че ще е необходима промяна на тематичното разпределение, заложено в часовете на класа, тъй като там часовете за военно обучение са заложени само в първи гимназиален етап (9 и 10 клас). Предстои МОН да промени своята наредба, премествайки военното обучение от 9 в 11 клас.

"Не може да се говори за въвеждане сега на такова обучение, тъй като то се осъществява от почти 10 г. То се извършва в присъствието на класните ръководители от военнослужещи или цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, преминали подготовка за обучение на ученици", посочиха от МОН. Оттам обясниха, че извън часовете на класа, военното обучение може да се осъществява в избираеми и/или във факултативни учебни часове. "Темите, заложени в наредбата за обучението на българските граждани за защита на отечеството, по същество преповтарят темите, по които до настоящия момент се е провеждало военното обучение за защита на родината. В тях не се включват упражнения с бойно оръжие. Принципно в часа на класа не се осъществява оценяване на учениците", уточниха още от МОН.

 

 

 

Ключови думи:

ученици, военно обучение

Още по темата