Медия без
политическа реклама

КЗК драстично завишава санкциите за картели

Нова методика предвижда глоба до 15% от оборота на нарушителя и двоен ръст при утежняващи обстоятелства

Илияна Кирилова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) планира да завиши съществено санкциите за тежките нарушения на антимонополното законодателство. Това става ясно от изработена нова методика за определяне на санкциите, публикувана за публично обсъждане на интернет страницата на комисията.

В момента законът постановява, че нарушения като забранени споразумения, картели, злоупотреби с монополно или господстващо положение и извършване на концентрация, без предварително уведомление, се наказват с глоба от 10% от оборота за предходната година на предприятието-нарушител.

Според предлаганата нова методика КЗК първо ще определя индивидуализиран основен размер на санкцията на предприятието-нарушител, а след това ще го увеличава или намалява при наличие на утежняващи или смекчаващи отговорността обстоятелства.

КЗК предлага нова скала на определяне на основния размер на санкциите като процент от стойността на продажбите за предходната година:

- за леките нарушения – до 8% от стойността на продажбите;

- за не особено тежките нарушения – до 12% от стойността на продажбите;

- за тежките нарушения – до 15% от стойността на продажбите.

От това предложение става видно, че за част от нарушенията глобата е много по-висока от сегашните 10% от оборота, а целта на това завишаване е да се постигне "засилен възпиращ ефект", се посочва в мотивите към новата методология.

"Така посочените проценти са максимални, което дава възможност въз основа на установените в производството факти, да определим и по-нисък процент", успокояват от КЗК. 

Най-общо оценката на тежестта на нарушението ще зависи от това доколко то е оказало негативен ефект върху пазара и потребителите.

Например за леки нарушения ще се считат случаите на вертикални ограничения на конкуренцията или злоупотреби с господстващо положение, които обхващат малък географски район или засягат ограничен кръг предприятия или потребители.

За не особено тежки нарушения ще се считат хоризонталните ограничения на конкуренцията, които не са „картели“, или  стратегическите злоупотреби с господстващо положение, които обаче не са довели до затваряне на пазара или до изключване на конкуренти от него.

За тежки се считат тези нарушения, които оказват "значително и трайно във времето въздействие върху конкурентната среда на съществена част от националния пазар". Такива са случаите на картели, както и повечето случаи на стратегически злоупотреби с господстващо положение.

Методиката предвижда основният размер на санкцията, веднъж определен въз основа на тежестта на нарушението, да се завишава с определен коефициент при утежняващи обстоятелства - например, голяма продължителност на нарушението или повторяемост. Възможно е обаче и намаляване на санкцията - например с 10% при прекратяване на нарушението веднага след намесата на КЗК, като това обстоятелство не се прилага в случаите на картели.

Методиката описва утежняващите и смекчаващите обстоятелства при определянето на крайния размер на наказанието.

От КЗК мотивират предложението за новата методика за определяне на санкциите с това, че сега действащата е от 2009 г. и е многократно изменяна заради промени в Закона за защита на конкуренцията, както заради влизането в сила на няколко евродирективи. Една от тези директиви дава повече правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни.

"Имуществените санкции и глобите, налагани по ЗЗК, следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. За да бъдат постигнати целите за обща и специална превенция, КЗК няма да прилага автоматични аритметични методи за определяне на санкциите. По този начин се цели да бъде предотвратена възможността нарушителите да изчислят предварително точния размер на санкцията, която би им била наложена, като включат този размер в предвидените от тях противоправни стопански облаги, което би ограничило ефективността и възпиращия ефект на наложената санкция", посочва антимонополната комисия.

Новата методологията обхваща и определянето на санкциите при нелоялна конкуренция, както и за нарушения при сливания и придобивания на предприятия. И при тях основният размер на санкцията ще се определя на база тежестта и продължителността на нарушението.

Още по темата