Медия без
политическа реклама

КЕВР: Без председател изпадаме в енергийна криза

26 Юли 2022
Илияна Кирилова

Комисията да енергийно и водно регулиране призовава в отворено писмо политическите лидери и народните представители в най-кратък срок да започнат нова процедура за избор на нов председател. "Необходими са спешни решения, за да не се допусне енерегийна криза", посочват членовете на регулатора. 

Комисията се оказа без председател, след като на 21 юли Конституционния съд обяви, че изборът на Станислав Тодоров през февруари е противоконституционен. 

"Регулаторният орган е поставен в невъзможност да осъществява своята дейност. Това води до сериозен риск енергийната криза да се превърне в институционална криза, което ще има пряко отражение върху всички български граждани и фирми", се казва в писмото на КЕВР.

"В условията на безпрецедентна енергийна криза в Европа и в целия свят невъзможността на КЕВР да осъществява ефективно правомощията си в областта на регулаторната дейност ще доведе до тежки последици за целия енергиен и воден сектор. Това ще рефлектира крайно негативно върху работата на всички енергийни и водни дружества, на индустрията и стопанските потребители. Сериозен е рискът и за бюджетите на битовите потребители на комунални услуги – електроенергия, природен газ, ВиК услуги, за които комисията определя регулирани цени", посочват още от регулатора.

От КЕВР изброяват над 10 важни въпроси, чието решаване остава блокирано след решението на Конституционния съд. 

Сред тях са:

1. Забавяне на изпълнението на установените срокове по подаденото заявление от „Ай Си Джи Би“ АД за актуализиране на Мрежови кодекс и Тарифен кодекс на междусистемен газопровод Гърция – България и приложения в т.ч. Това би могло да възпрепятства началото на експлоатацията на газопровода, което ще наруши сигурността на доставките  на природен газ за страната, предимно през отоплителния сезон.

2. Належащо изменение на приети от КЕВР нормативни документи, свързани с определянето на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД, лицензиране на затворени газоразпределителни системи, бизнес планове на лицензираните дружества, програмата за освобождаване на природен газ, правила за ползване на ПГХ „Чирен“.

3. Невъзможност за утвърждаване на цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД за месец август 2022 г.  В резултат на липса на регулирана цена за този месец, „Булгаргаз“ ЕАД няма да може да приложи цената и съответно няма да може да издаде фактури, по които да получи сумите за доставения природен газ през месеца. Това поставя пред сериозна опасност осигуряването на количествата, заявени за доставка към „Булгаргаз“ ЕАД от клиенти на регулирания пазар и по Програмата за освобождаване на природен газ, което застрашава енергийната сигурност на страната.

4. Невъзможност да се проведат възлагания по ЗОП (трябва да бъде открита процедура по ЗОП за закупуване на електрическа енергия);

5. Невъзможност за завършване на започналата извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД относно натрупани задължения към „Булгаргаз“ ЕАД в размер на над 328 млн. лв. Това крие риска от спиране на газоподаването и преустановяване на работата на топлофикационното дружество, което би засегнало огромния брой потребители в София; 

6. Невъзможност за образуване на производства по приемане на нови или изменение на действащи цени на електрическата енергия. Предвид тежката икономическа и геополитическа обстановка липсата на такава възможност може да доведе до тежки последици за българските домакинства и бизнес, тъй като регулаторът няма да бъде в състояние да реагира навременно и адекватно съобразно конкретната ситуация;

  1. Невъзможност за приемане на решения за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и на преференциални цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Липсата на конкретни цени за съответния период ще доведе до изпадане на дружествата в обективна невъзможност да прогнозират и съответно да реализират произведената от тях енергия;
  2. Спиране на образуваното административно производство за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. С тях се предвижда въвеждане на единна цена за небаланс и на 15-минутен период на сетълмент, което отговаря на дългогодишните очаквания на търговските участници за по-справедливо разпределение на разходите за небаланси. По този начин биха се реализирали заложените цели на Закона за енергетиката и на ЕС за осигуряване на енергийни доставки при минимални разходи.  Промените биха допринесли за изпълнение на основната цел на ЕС в електроенергетиката - създаване на напълно работещ и взаимосвързан вътрешен енергиен пазар, допринасящ за сигурността на енергийните доставки,  повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на възможност за всички потребители да купуват енергия на поносими цени;
  3. Спиране на образуваното административно производство за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, които предвиждат важни промени на пазара на балансираща енергия, в т.ч. въвеждане на 15 мин. сетълмент период и единна цена за небаланс. Липсата на такива продукти възпрепятства текущия процес по обединяване на пазарите на ниво ЕС и по-голямата им интеграция в полза на всички участници;
  4. Невъзможност за издаване на месечни електронни сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които КЕВР е задължена да издава в срок до 20-то число на съответния месец; Липсата на сертификати ще лиши производителите от получаване на съответната месечна премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен способ, което би довело до нарушаване на платежния баланс на топлофикационните дружества, респ. плащанията към доставчиците на горива и по-специално към обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД;
  5. Спиране на производствата по одобряване на Общи условия на лицензианти – електроразпределителни, електроснабдителни и топлофикационни дружества. В резултат на това има риск да се увеличи броя на съдебните спорове между участниците в производството, преноса и разпределението на електрическа и топлинна енергия.

 

 

Ключови думи:

КЕВР, председател

Още по темата