Медия без
политическа реклама

Съд може да даде детето и на виновен за развода съпруг

Ако при развод се определи, че той е по вина на единия съпруг, то това означава ли, че задължително на него не се дават родителските права над децата? 

К.П., София

Действащият от 2009 г. български Семеен кодекс (СК) е предвидил специални правила, посветени на това какво точно се случва с родителските права след развод.

Там е записано, че при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес, както и че съдът утвърждава споразумението им. Това става, след като се провери дали са защитени интересите на децата. Съдът може да поиска становище от дирекция "Социално подпомагане".

Ако не се постигне такова споразумение, то тогава съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

Изрично е посочено, че определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва определяне на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

Всички тези въпроси съдът решава, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата. Той гледа възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата, желанието на родителите, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети лица - близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности. 

Съдът изслушва родителите, както и децата при условията на Закона за закрила на детето, взема становище от дирекция "Социално подпомагане" и ако е уместно, изслушва и други лица. При данни, че е налице родителско отчуждение, съдът изслушва вещо лице - психолог.

СК разпорежда и че по изключение, ако интересите на децата налагат това, съдът може да постанови те да живеят при дядо и баба или в семейство на други роднини или близки, с тяхно съгласие. Ако това не е възможно, детето се настанява в приемно семейство или социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, посочени от дирекция "Социално подпомагане". Във всички случаи съдът определя подходящ режим на лични отношения между детето и родителите.

Това са общите правила за това какво се случва с родителските права при развод, като основно се има предвид развода по исков път поради разстройство на брака. Защото при развода по взаимно съгласие споразумението за това какво става с родителските права и при кого остава детето е задължително. 

При развода по исков път въпросът при кой родител ще остане детето или децата не зависи винаги от волята на съпрузите, а може да получи отговор с решението на съда. Нещо повече - съдът задължително служебно се произнася по този въпрос, т.е. по своя инициатива и дори без да е направено такова искане от родители.

По правило съдът предоставя упражняването на родителските права, след като прецени всички обстоятелства с оглед интересите на децата. Сред тези обстоятелства не са вината за развода. Или иначе казано, няма никакъв проблем родителските права да се дадат и на виновния за развода.

Винаги, когато обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови. Включително и да даде детето на другия родител.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата