facebook
twitter

Консулт

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТ

Роднините по сватовство не наследяват

856
Снимка: Архив

Може ли да наследяват роднините по сватовство?

П.Щ., София

Българското право определя различни видове родство и роднини. Има родство по права линия, има и по съребрена линия, а съществуват и роднини по сватовство. Семейният кодекс (СК) определя, че роднините на единия съпруг са роднини по сватовство както на другия съпруг, така и на неговите роднини. В линията и в степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, е роднина по сватовство на другия съпруг, определя още кодексът. Степента на родството по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини. Така например съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен. Снаха и свекърва пък са роднини по сватовство от първа степен. Родителите на съпрузите са в родство по сватовство от втора степен и т.н. Изобщо при това родство се имат предвид свекър, свекърва, баджанаци, етърва, девер, тъст, тъща и др.

Важно е да се отбележи, че СК разпорежда, че родството по сватовство има правно значение само в предвидените от закона случаи. Такъв например е Законът за държавния служител, в който тази връзка е посочена като пречка за назначаване. Например, ако кандидат би се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или... по сватовство до четвърта степен.

Необходимо е да се знае, че родството по сватовство се прекратява с прекратяването на брака. Тогава и отпадат например заложените в закон и свързаните с това родство пречки.

И тук стигаме до въпроса дали тези роднини наследяват. Според Закона за наследството (ЗН) децата на починалия наследяват по равни части. Когато той не е оставил деца или други низходящи (внуци, правнуци), тогава наследяват поравно родителите или оня от тях, който е жив. Ако обаче е оставил само възходящи от втора или по-горна степен, наследяват поравно най-близките от тях по степен - например дядото, а не прадядото. Когато починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части. Ако пък починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен (дядо, баба, прадядо и прабаба), братя и сестри или техни низходящи, то тогава ще наследяват останалите роднини по съребрена линия чак до шеста степен включително. Това е т.нар. четвърти ред наследници. Като първият са децата, вторият родителите, а третият братя и сестри, които са роднините по съребрена линия. Важно е да се знае, че освен роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 6-а степен наследява и съпруг на наследодател - ако има такъв, разбира се. Нещо повече. Ако няма деца, възходящи (родители, дядо, баба), братя и сестри (и техни деца), тогава всичко остава за съпруга и той получава цялото наследство - чл. 9, ал. 3 от ЗН. 

Всички горепосочени са всъщност изчерпателно изброените възможни наследници. Както се вижда от самите разпоредби и правила, сред тези лица не са роднините по сватовство, което означава, че например тъща, свекъра, сватовете не биха могли да наследят съответно снахи, зетьове и т.н. 

 

Все още няма коментари

Още

Искайте писмени договори за изработката на мебели и дограми

19.10.2019

137
Как предварителният контракт става окончателен по съдебен ред
Скъсахте столевка? Тичайте в банката

12.10.2019

1661

Влез или се регистрирай за да коментираш

×