Quantcast

Медия без
политическа реклама

Работодателят е длъжен да издава документи на работника

Какви са задълженията на работодателя по отношение на условията за работа? Длъжен ли е да издава документи, когато му ги поиска работникът?

Н.Н., София

Кодексът на труда  (КТ) е предвидил множество задължения за работника или служителя. Така всеки е длъжен например да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време, както и да работи в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи. Работникът има задължението и да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество, да спазва техническите и технологическите правила, да изпълнява законните нареждания на работодателя, да пази грижливо имуществото, да бъде лоялен и т.н, и т.н.

В същото време обаче КТ вменява и куп задължения за работодателя, включително и да  осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил. Така работодателят е длъжен да осигури работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение, както и работно място и условия в съответствие с характера на работата. Той трябва да осигурява здравословни и безопасни условия за труд. Длъжен е да даде длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването. Работодателят трябва да даде указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Той е длъжен и да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

КТ изрично определя и че работодателят е длъжен в установените срокове да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд, както и да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Той трябва да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.

Работодателят има задължение и за издаване на документи на работника. КТ има специален текст за това. Според него, по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането. В същия срок и пак по писмено искане на работника работодателят е длъжен "да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател". При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му.

Той има и задължението да води трудово досие на всеки работник или служител. То се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните документи.

Не на последно място е задължението на работодателя да осигури работника или служителя при условия и по ред, установени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване.

Още по темата