Медия без
политическа реклама

Какви наказания грозят родители, които не надзирават и не придружават децата си

Кога дете трябва да е под надзор, кога да е с придружител и каки са санкциите при нарушаване?

Ф.Е., София

Нерядко през последните години се появяват информации за нощни проверки в дискотеки, при които се установяват непълнолетни или дори малолетни лица. Веднага следват съобщения за това как са извикани и глобени родители, защото не са придружавали децата си. Публична тайна е, че в хиляди и дори десетки хиляди случаи родители оставят без надзор или не придружават децата си в случаи, които законът разпорежда това да се прави задължително. И макар много често това да остава без последствие, то е добре да се познават правилата и опасността да се стигне до поемане на отговорност и санкциониране.

От няколко години в България е в сила специален Закон за закрила на детето (ЗЗД). За този период той вече има повече от 20 изменения и допълнения, но определено става все по-често използван. Нещо повече. Нерядко вече могат да бъдат чути деца да казват на своите родители, че ще ги "дадат на службите за закрила на децата", ако не ги слушат или пък ако им се карат. Като се остави настрана шегата обаче, определено трябва да се посочи, че в закона наистина много правила, които наистина не се познават много-много. 

В ЗЗД изрично е отбелязано, че закрилата на детето се осъществява през определени органи. Такива са например председателят на Държавната агенция за закрила на детето и администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите правомощия. Пак такива органи са и министрите на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на образованието и науката, на правосъдието, на външните работи, на културата, на здравеопазването и кметовете на общини. Най-често използваните и тези, които са на предната линия обаче, са дирекциите "Социално подпомагане". 

В закона са посочени правата и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете. Правата са малко и доста общо написани. Така в закона е записано, че "всеки родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, може да иска и да получава съдействие от органите по този закон". Те имат право и да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по този закон и могат да поискат промяна на мерките при изменение на обстоятелствата. 

В същото време обаче има много задължения за родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете. Например те са длъжни да придружават детето на обществени места след 20.00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22.00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е навършило 18-годишна възраст. Ако пък всички, на които е възложено да полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е навършило 18-годишна възраст. Удостоверяване на качеството на придружителя на детето става по ред, определен с наредба, посветена на специализираната закрила на деца на обществени места

Освен това родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето, разпорежда ЗЗД. Те са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, "ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие". Определено твърде разтеглива норма.

Всички, полагащи грижи за дете, имат и задължението да не допускат участието му в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни. Те не трябва по какъвто и да е начин да допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

ЗЗД предвижда и немалки глоби при неспазването на тези задължения. Така например родител, настойник, попечител или друго лице, което наруши правилото, че трябва да придружава или поне да и осигури придружител в определените по горе часове, се "наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв." Който в нарушение на закона остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв.. И то, ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши задълженията си, свързани с реклами, пък се наказва с глоба от 250 до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1000 лв. По-високи са глобите при нарушения на задълженията, свързани с участие на дете в радио или телевизионно предаване. Ако се допусне такова участие и с това се създаде опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв.. И тук глобите са, ако извършителят не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Важно е да се знае и че който не изпълни влязло в сила задължително предписание по ЗЗД, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

родители, деца, консулт

Още по темата