Медия без
политическа реклама

И работодател може да бъде наказван

14 Авг. 2020

Каква е отговорността на работодателя по Кодекса на труда?

Ж.Е., София


В Кодекса на труда (КТ) определено има специални правила за административнонаказателна отговорност на работодател за нарушения на трудовото законодателство. Административните наказания са глоба, когато наказваните са физическите лица, и имуществена санкция, когато става дума за юридическите лица и за едноличните търговци.

Нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи. Редовно съставените актове по КТ имат доказателствена сила до доказване на противното. Те се връчват на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

В кодекса е обърнато основно внимание за отговорността за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Така, "който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.". Ако пък работодател не изпълни задълженията си за осигуряване на тези условия, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. За повторно нарушение санкцията достига до 30 000 лв.

Има и специално наказание за работодател, който наруши задължението си да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Санкции са предвидени и за работодател, който не изпълни задълженията си да даде задължително информация, ако се готви да прави масови уволнения. Той е длъжен да дава информация и при изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда на предприятието, както и ако ще се сменя работодателят.

Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. 

Специална отговорност е предвидена за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган. Ако работодател пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер 10 000 лв.

Работодателят е длъжен в едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление да плати наложената му имуществена санкция или глоба. Иначе дължи и лихва.

За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лв. Никога не са маловажни нарушенията, когато обаче са свързани с трудовия договор.

Още по темата