Медия без
политическа реклама

И НК се намесва, ако роднини пречат на права на родител

Какво може да се направи, ако роднините на бивш съпруг пречат да се вижда детето?

П.С., София

-------------------------

Семейният кодекс (СК) разпорежда, че при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. И след това съдът просто утвърждава това споразумение. Това обаче е идеалният вариант, защото много често не се постига споразумение. Тогава съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата. 

Изрично е записано, че определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва посочване на период или на дни, в които родителят може да вижда и взема децата, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време.

СК разпорежда и че съдът може да определя подходящи защитни мерки за осигуряване на изпълнение на решението по режима. Сред тях са осъществяване на личните отношения в присъствието на определено лице, осъществяване на личните отношения на определено място, поемане на разходите за пътуване на детето.

Всички тези режими и мерки може да се променят, ако обстоятелствата се изменят. Тогава съдът по молба на единия от родителите по искане на дирекция "Социално подпомагане" или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови.

Понеже не рядко не само се променят обстоятелствата, но и често не се спазват предвидените мерки и техните конкретни измерения, то законодателят е стигнал до една крайност - да предвиди дори години затвор, ако някои от тях не се спазят. 

Така в българския Наказателен кодекс има специален текст, посветен на родители, настойници, роднини. В първата алинея на тази разпоредба е посочено, че родител или настойник, който остави лице, намиращо се под родителски грижи или настойничество, без надзор и достатъчна грижа и с това създаде опасност за неговото физическо, душевно или морално развитие, се наказва с лишаване от свобода до три години, както и с обществено порицание.

И тук стигаме до неспазването на една от основните мерки, свързани с родителските права след развод. НК разпорежда, че родител или друг сродник, който не изпълни или по какъвто и да е начин осуети изпълнението на съдебно решение относно упражняване на родителски права или относно лични контакти с дете, се наказва с пробация и глоба от две хиляди до пет хиляди лева. Предвидена е дори хипотеза "особено тежки случаи". При тях се предвижда дори  лишаване от свобода до шест месеца и заедно с това и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

Има едно-единствено изключение. При него деецът не се наказва, ако след предупреждение от надлежен орган на властта изпълни решението или отстрани пречките за изпълнението му. Тази разпоредба обаче не се прилага повторно. Това означава, че веднъж може да бъде простено на родител или роднина, който пречи другият родител да види детето в определеното време. И то ако в конкретния случай също го е позволил. Това обаче не се прилага втори път и тогава ще има наказателно дело.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата