Quantcast

Медия без
политическа реклама

Дисциплинарните наказания се заличават след 1 година

Какво се случва с дисциплинарните наказания по Кодекса на труда? Те остават ли завинаги, или има някаква процедура, по която се изчиства трудовото досие от тях?

С.Ц., София

----------------

Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда (КТ) дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административно-наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. Това е записано в самия КТ. Той разпорежда и че дисциплинарните наказания, които може да се налагат на работниците и служителите, са три - забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

В КТ са конкретизирани и нарушенията на трудовата дисциплина, при които се стига до въпросните наказания. Те може да са закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време. Може да са явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи. Или пък неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила, както и произвеждане на некачествена продукция. До наказания може да се стигне и при неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд или при неизпълнение на законни нареждания на работодател. За нарушения се счита и злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения и не на последно място увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства.

При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. Важно е да се знае, че за едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание. КТ определя и че дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции. Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган.

И тук се стига до конкретиката, свързана с това дали е възможно наложени по реда на КТ дисциплинарни наказания да бъдат заличавани. Кодексът отговаря положително. Така, според чл.197 от КТ, дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на 1 година от налагането им. Заличаването има действие занапред. Изрично е посочено обаче, че заличаването на дисциплинарното уволнение не е основание за възстановяване на работника или служителя на предишната му работа.

Има и специални правила за предсрочно заличаване на дисциплинарни наказания. Така дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат заличени от работодателя преди изтичането на горепосочения едногодишен срок, ако работникът или служителят не е извършил други нарушения на трудовата дисциплина. И тук заличаването има действие занапред. В тези последни случаи заличаването се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на работника или служителя.

 

Още по темата