Quantcast

Медия без
политическа реклама

КС запази пожизненото намаление на ранната пенсия

19 Апр. 2022ОбновенаДИЛЯНА ДИМИТРОВА
Pixabay

Конституционният съд отхвърли искането на омбудсмана Диана Ковачева за установяване на противоконституционност на текста от Кодекса за социално осигуряване, според който човек получава пожизнено намалена пенсия, ако се пенсионира с 1 година предсрочно. Решението е взето единодушно от висшите магистрати.

Става дума за чл. 68а, ал. 1 от КСО, според който "лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено". Омбудсманът намира последното условие в частта му "пожизнено" за противоконституционно, като смята, че пенсията следва да бъде намалявана само до навършване на изискуемите условия за възраст. Намалението е 0,4% на месец или 4,8% на година.

Редица експерти в областта на социалното осигуряване, синдикатите и главният прокурор Иван Гешев видяха в текста противоречие с основните принципи на Конституцията. Националният осигурителен институт, социалното министерство и правителството пък защитиха разпоредбата на кодекса с прагматични аргументи, като обясняват, че без нея на практика ще се получи снижаване на пенсионната възраст у нас с 1 година. Намаление реално няма - с избрания процент общата сума на пенсиите при ранно пенсиониране с намалена пенсия и при общо пенсиониране с пълна пенсия е приблизително еднаква, посочва управителят на НОИ Ивайло Иванов.

Получаването на пенсия в намален размер при упражнено право на по-ранно пенсиониране е оправдано от гледна точка на солидарния характер на системата на обществено осигуряване, заключава КС. Съдът подчертава, че пожизненото получаване на намалена пенсия от лицата, които са се пенсионирали до една година преди навършване на общата възраст, е уредено не като императив, а като правна възможност, която осигурените лица могат свободно, „по тяхно желание“ да упражнят при предварително определени и ясни по своето съдържание последици.

Направените изчисления въз основа на средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и средната продължителност на живота в страната показват, че възприетият от законодателя модел като цяло не ощетява в материално отношение лицата, упражнили предоставеното им право да се пенсионират до една година преди навършване на изискуемата възраст, посочват магистратите в решението си.

Висшите магистрати смятат, че правната сигурност като проявление на правовата държава не е нарушена, не е нарушен и принципът на равнопоставеност на гражданите пред закона. Съдът намира, че прилагането от законодателя на различни правила към различни по вид и съдържание пенсии не нарушава конституционната забрана за неравно третиране.

Съдът подчертава, че справедливостта би била нарушена именно при обявяване на разпоредбата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 КСО в частта „пожизнено“ за противоконституционна, тъй като това би имало за последица една категория граждани да могат да се облагодетелстват от възможността да се пенсионират преди навършване на предвидената в закона възраст и да започнат да получават пенсия за осигурителен стаж и възраст по-рано, без за това да е предвидена пропорционална компенсация в интерес на останалите осигурени лица. Така би се компрометирала солидарността, върху която е изградено и функционира общественото осигуряване в общ интерес, се посочва в решението.

Още по темата