Медия без
политическа реклама

Домашните насилници ще влизат в Централен регистър

Въвежда се до 15 г. затвор за изнасилване, извършено от съпруг

МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Домашните насилници ще бъдат вписвани в специален Централен регистър, няма да могат да носят оръжие, както и да контактуват с жертвите си. Въвежда се и наказание затвор за изнасилване, извършено от настоящ или бивш съпруг. Това предвиждат промените в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и в Наказателния кодекс, които бяха пуснати от Министерство на правосъдието за обществено обсъждане.

В Централния регистър влизат и всички случаи на домашно насилие, осъществени на територията на страната, както и тези, по които български граждани са потърсили помощ и подкрепа. Той ще съдържа база данни за: актовете на домашно насилие; за пострадалите лица и извършителите и взаимоотношения между тях; вида на насилието – физическо, психическо, сексуално, емоционално, икономическо, ограничаване на права и др.; продължителност; причинени вреди на пострадалото лице; история на насилието в отношенията; подадени молби за издаване на заповед за защита или искания на прокурора за образуване на производство за домашно насилие; наложени мерки, включително и такива по законите за МВР, за закрила на детето, за социалните услуги.

Предвижда се и създаването на Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие. Тя ще се ръководи от вицепремиер, определен от Министерския съвет, а в състава ѝ ще се са зам. министри, шефове на агенции, представители на ВКС, на прокуратурата.

Предвижда се на лице, пострадало от домашно насилие, да се предоставят специализирани услуги за защита - консултиране на денонощна безплатна телефонна линия и в консултативен център за пострадали от домашно насилие, както и настаняване или в кризисен център за пострадали от домашно насилие, или в подслон (защитено жилище) за пострадали. За насилниците пък ще има насочване към специализирана програма за преодоляване на агресията и справяне с гнева, която ще се заплаща от самите тях.

Проектът предлага и дефиниране на

 

понятията "икономическо насилие" и "психическо насилие",

 

както и "фактическо съжителство на съпружески начала" с цел обхващане и закрила от всички форми на домашното насилие.

Като "икономическо насилие" е определено поставянето на дадено лице в положение на икономическа зависимост, изразяваща се в отнемане на достъп до икономически възможности и ресурси, ограничен достъп до средства, изолиране на жертвата чрез лишаване от средства за независими дейности, контрол на достъпа до здравеопазване, заетост и образование, изключване от вземане на финансови решения, пълен контрол върху средствата на лицето и други икономически ресурси, като се създава пълна зависимост за средства за издръжка и за задоволяване на лични нужди др.

За "психическо насилие" пък ще се счита умишлено сериозно засягане на психологическата неприкосновеност на дадено лице чрез принуда или заплахи, вербално насилие, тормоз, сплашване, постоянно критикуване, засрамване, порицаване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, имитиране, публично унизяване и др. За "фактическо съжителство на съпружески начала" ще се счита доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.

Проектът предвижда

 

множество забрани за насилниците

 

Сред тях е например забраната на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс. Съдът ще решава за какъв срок ще действа забраната. Насилниците няма да могат да получат разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия.

С промените в закона за домашното насилие се предлагат и промени в Наказателния кодекс. Едно от тях предвижда

 

наказание за изнасилване, извършено от съпруг

 

То ще е до 15 години затвор. С толкова ще се наказва и изнасилването, "извършено от съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съжителство на съпружески начала, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство".

Законопроектът предвижда увеличаване на срока за подаване на молба за защита от домашното насилие от един на три месеца от акта на домашно насилие. По изключение молбата може да се подаде в срок до 6 месеца от акта на домашно насилие. По този начин се цели преодоляване на първоначалния психологически шок и самозатваряне на жертвите на домашното насилие, които често ги обезкуражават от подаване на молба за защита, разясняват авторите.

Предвижда се в заседанието за разглеждане на молбата съдът да пристъпва към събиране на доказателствата и дава ход на устните състезания,

 

без да приканва страните към спогодба или да ги напътства към медиация

 

Това било необходимо, за да се избегне травматизиращото за пострадалия от домашното насилие поставяне в съприкосновение с извършителя.

Изрично се предвижда, че когато в хода на производството се установят данни за престъпление от общ характер, преписи от материалите, съдържащи тези данни, ще се изпращат до съответната прокуратура. По този начин се обезпечава преследването по наказателноправен ред на тези случаи на домашно насилие, които са престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

 

Въвежда се глоба от 400 до 1500 лева

 

в случаите на повторно и последващо извършване на домашно насилие. Съгласно действащата разпоредба във всички случаи съдът с решението, с което уважава молбата за защита, налага на извършителя и глоба в размер от 200 до 1000 лв. Въвеждането на глоба в случаите на повторно и последващо извършване на домашно насилие е оправдано с оглед на липсата на възпиращ и поправителен ефект на първоначално наложената глоба, пише в мотивите към законопроекта.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата