Quantcast
Това не е просто скандал. Това може да е катастрофа! | СЕГА
facebook
twitter

Наблюдател

Това не е просто скандал. Това може да е катастрофа!

Едва ли някой би се наел да даде точна сметка за реалните вреди, причинени на бизнеса и бюджета от блокирането на Търговския регистър
8 238
 БГНЕС
Зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова (вдясно) представя новия изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова през май м. г. До този момент техни изявления липсват.

Горещо се оказа това лято! Изпоти ни, докато наблюдавахме пътя на серията от лобистки текстове в закони, пряко увреждащи част от българския бизнес. Поддържаше жегата чрез действията на държавни органи, които имаха за ефект затриване на поминъци в едва населени райони. Ето ни и в пика - блокиран е Търговският регистър, който едновременно с това е и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. И ако досега в опасност беше поставено съществуването на отделни засегнати групи, сега опасността е в мащаб, който трудно можем да си представим.

Какво представлява Търговският регистър - това е единствената в България обща база данни, която е електронна и съдържа обстоятелствата, вписани по силата на закон. В нея се води

 

дело в електронна форма за всеки отделен търговец,

 

в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Заявяването на обстоятелствата представлява задължение по закон. Всеки търговец и всяко юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат вписани в Търговския регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване актове. Така, в изпълнение на задълженията си, всеки представляващ съответното лице е подал данни за публикуване най-общо на следните обстоятелства: наименование, седалище и адрес на управление, начина на управление, размер и собственост на капитала, лицата, представляващи и управляващи съответното лице, и пр.

Какъв е ефектът на вписването? Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. Всеки може да се позове на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.

 

А невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи

 

за третите добросъвестни лица.

Регистърът е публичен - всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистрите.

И какво от това, че от миналия петък регистърът е блокиран? В случая се касае не просто за забавяне в обработката на заявленията, каквото наблюдаваме от началото на годината, предизвикано от поредната законодателна хрумка, а за пълно блокиране в продължение на дни и неясно до кога. Налице е естествената последица: блокирането на Търговския регистър блокира целия търговски оборот.

В момента никой не знае с кого договаря, тъй като няма начин да извърши проверка. Онези, които влизат в сделки, се основават единствено и изцяло на доверие, което е съпътствано от напълно реалния риск от опорочаване на сделките до степен на нищожност (сиреч, правно нищо), поради липса на страна или липса на представителна власт, или обявена несъстоятелност на лицето, с което сключват сделка, и пр. Всяко юридическо лице практически е в

 

невъзможност да извършва дори елементарни действия,

 

като например управителят да оперира с банковата сметка на лицето, което представлява, да подпише заявление, декларация или издаде пълномощно - нито банката, нито нотариусът или адвокатът ще могат да извършат съответните действия, поради невъзможност да сверят представителната власт.

Липсата на достъп до данни в регистъра блокира и работата на органи и институции, ако действията им са с предмет, свързан с търговци и юридически лица с нестопанска цел, поради невъзможност да констатират актуални обстоятелства по регистрация на лицата. Касае се включително за произнасяне по дела в съдилища, по преписки в публични институции, по издаване на документи или извършване на услуги, по които страна е юридическо лице. Това се отнася с еднаква сила за нотариуси, банки, съдебни изпълнители и пр.

Не на последно място, липсата на достъп до Търговския регистър влияе и върху събирането на данъци. Блокирането на търговския оборот прави невъзможно начисляване и събиране на публични вземания, от една страна - поради липса на сделки, от друга - поради невъзможност НАП да извършва проверки и контрол.

Едва ли някой би се наел да даде точна сметка за реалните вреди, причинени на бизнеса и бюджета вследствие блокирането на регистъра.

Разбира се, ще има някой, които ще лови риба в мътната вода, но обществото като цяло има нужда от предвидимост. Бизнесът особено! И тук изобщо няма да отварям дума за инвестиционния климат от гледна точка на външните инвеститори. Казват, че парите искали спокойствие.

Каква е причината и кой е отговорен за блокирането на бизнеса чрез блокиране на регистъра? Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел се водят от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, съгласно закона. До този момент липсва изявление от председателя на агенцията.

 

Министърът на правосъдието също мълчи

 

На сайта на регистъра е оповестено само, че са сезирани ДАНС, МВР и прокуратура. Очевидно се касае не просто за технически проблем, а за проблем, свързан вече и с лицата и техните данни.

Законът вменява задължение регистърът да се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация. Безпомощността на агенцията да възстанови процеса поставя под съмнение дали изобщо контролира положението. Цялата база данни, предоставена на регистъра от юридическите лица в изпълнение на задължение по закон, изглежда се намира неясно къде и би могла да бъде използвана неясно как и от кого. Възможно е под заплаха да се окажат освен целият търговски оборот, и всички лица с техните данни. Това не е просто скандал. Това може да е катастрофа. Касае се вече за контрол на данни и процеси, следователно за национална сигурност. От там - за суверенитет и държавност.

Оставки, съвети и комисии няма да са достатъчни. Нужни са спешни действия при условия на криза. Дължи ни се и обяснение.

Още

БСП през 2021 - треторазрядна партийка на Нинова

10.04.2021

ТАНЯ ПЕТКОВА

1539
NFT - новата златна треска
Спасяването на редник Бойко

09.04.2021

ПЕТЬО ЦЕКОВ

10051