Медия без
политическа реклама

Държавата плаща 3 млн. лв. за безплатен достъп до БТА

Агенцията ще разпространява съобщения и на депутати и хора от бизнеса, ако те са от обществен интерес

17 Февр. 2021ОбновенаСИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
Илияна Кирилова

Българската телеграфна агенция ще осигурява свободен и безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти. Това предвижда законопроект за промени в закона за БТА, внесен от депутатите от ГЕРБ Вежди Рашидов и Тома Биков. Той предвижда и за компенсиране на приходите, които досега е имала агенция, тя да получи допълнително 3 млн.лв. за 2021 г. 

В момента държавните и общински институции, посолствата, медиите, частните организации и гражданите заплащат, за да ползват информационните продукти на БТА. Получаването на информация е безвъзмездно само за президент, премиер, министри, депутати, главен прокурор, шеф на БНБ, на Сметната палата, Омбудсмана и др. Занапред всички граждани би трябвало да могат да четат свободно новините на БТА, като изключения от безвъзмездния достъп ще са допустими в четири случая - за продукти, които съдържат произведения, обект на защитени права на трети лица, за специализирани информационни продукти, изготвени по възлагане, за архивни материали след изтичането на срок и ред на достъп, които се определят от генералния директор на БТА и за произведения на издателската, печатна и продуцентска дейност на БТА. 

И занапред БТА ще отразява актове и обръщения на президента и на вицепрезидента на България, на председателя на парламента, на премиера, председателите на Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. В бъдеще обаче се добавят още няколко категории лица - като народните представители, лицата, представляващи бюджетни организации, лицата, които представляват на национално равнище, юридически лица с нестопанска цел, политически парти, институции на религиозни общности, председателите на народни читалища, представителите на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, лицата, представляващи българите извън България, чиято дейност е насочена към съхраняване на родната култура, институции на ЕС и международни организации, на които страната ни е член или си сътрудничи и др. 

Въпросните актове и съобщения обаче трябва да бъдат от обществен интерес и не могат да съдържат информация с търговски характер, която има за цел пряка или непряка реклама на дейността на физически или юридически лица, стоки и услиги, както и не трябва да противоречат на Етичния кодекс на БТА.

Досега БТА имаше право да получава необходимата й информация от държавните и общинските органи, ако тя не съдържа предвидена от закон тайна. В проекта на ГЕРБ държавните и общинските органи са заменени с "всички бюджетни организации", от които БТА има право да получава безвъзмездно информация.

БТА е длъжна да съхранява разпространената от нея инфорамция за срок не по-кратък от 3 месеца от деня на разпространението й, гласи друг текст. В случай, че в този срок постъпи искане за отговор или бъде предявен иск срещиу агенцията, информацията ще се пази до приключване на делото. Лице, което твърди, че е било засегнато в информация на БТА, и занапред ще има право на достъп до съответния архив и на копие от информацията, но вече направено за негова сметка.

Генералният директор на БТА ще продължи да организира и ръководи дейността на БТА, да управлява имуществото й, да организира съставянето на проектобюджета й и т.н.. Освен досегашните му функции се добавят и още три нови - той ще определя формата и другите изисквания към актовте и съобщенията, които БТА разпростанява свободно и безвъзмездно, ще утвържадава Етичен кодекс на БТА и ще определя срокоете за архивиране на информационните продукти, за които не е задължена да осигурява свободен безвъзмезден достъп.

Срокът, до който БТА трябва да започне да осигурява безвъзмездно разпространение на съобщения и свободен безвъзмезден достъп до собствените си информационни продукти, трябва да е до 1 г. от влизане в сила на закона. В същия срок генералният директор на агенцията трябва да утвърди и Етичен кодекс, както и да определи формата и другите изисквания към съобщенията, които ще разпространява свободно.

Промените на практика изпълняват волята на новия шеф на БТА Кирил Вълчев, който още преди избирането си заяви, че новините на БТА трябва да са безплатни за всички български граждани и медии - и частни, и обществени, като информацията на агенцията следва да е свободно достъпна и за чужденците, които се интересуват от нея. Той посочи, че според него БТА не трябва да иска да получава пари от публикуването на новини, като в същото време трябва да продължи да предлага специализирани продукти и услуги - sms-съобщения, архивни справки, обобщения по конкретни теми и др. Фаворитът на управляващите за нов шеф на БТА се изказа и против практиката агенцията да провежда пресконференциите си на фона на рекламни пана, както и против отдаването на помещения под наем - в основната сграда на БТА и в пресклубовете в страната. В изложението си Вълчев заяви още, че новините на агенцията трябва да се разпространяват по 4 начина - с текст и снимка, както е в момента, а също и с видео и аудио. В по-дългосрочен план новините трябва да се предлагат и със субтитри на английски език, е неговото мнение.

 

ФИНАНСИ

Нужните за 2021 средства за финансарине на обезпечаване на безвъзмездното разпространение на информация от БТА ще се одобряват като допълнителен трансфер по бюджета на БТА по реда на чл. 109 от закона за публичните финанси по предложение на зам.- министър председателя с фунцкии в областта на културата, гласи законопроекта. От мотивите му става ясно, че за последните 3 г. собствените приходи на БТА от възмездно разпространение на съобщения и възмезден достъп до информационни продукти е около 1 млн.лв, "които следва да бъдат заместени от държавния бюджет, защото с тях се осигурява текущата издръжка на агенцията ори изпълнение на задачите й в настоящия обем". Общият приход от платените съобщения на БТА е около 100 хил.лв. годишно, като голяма част от него идва от държавния и общинските бюджети и след промяната на закона за БТА държавният бюджет директно ще осигури заместването в бюджета на БТА на отпадналите приходи от продажбата на платени съобщения.

Безвъзмездното разпространение на съобщения и свободен безвъзмезден достъп до собствените информационни продукти на БТА налага инвестиция в обновяване на твърде остарялата техника на агенцията, която по предварителни разчети е на стойност 800 хил.лв. Необходимо ще бъде и съответно софтуерно осигуряване на новата техника, за което трябва да бъде предвидено отделно финансиране в размер на около 300 хил.лв., в които се включва и спешното обновяване на сайта на агенцията.

"Разходите за увеличеното натоварване на служителите в БТА и нови служители по предварителни изчисления са около 800 хил.лв., като следва да се има предвид, че възнагражденията в БТА са  сред най-ниските в медийния сектор и БТА трудно успява да привлече и задържи висококвалицифирани кадри, които освен да имат високо образование да владеят поне 2 чужди езика, за да изпълняват задълженията си, свързани с инфомационния поток", пишат още управляващите. Необходими ще бъдат инвестиции и в информационните продукти, които БТА закупува от световните агенции, за което ще са нужни още около 100 хил.лв. Общият допълнителен трансфер по бюджета на БТА ще бъде около 3 млн.лв. за 2021 г.

Ключови думи:

БТА, Кирил Вълчев, проект, ГЕРБ

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?