Медия без
политическа реклама

НАП пуска попълнените данъчни декларации в началото на март

До 28 февруари работодателите подават справките за изплатените през 2021 г. възнаграждения

09 Февр. 2022
Илияна Кирилова

Предварително попълнените данъчни декларации за доходите, получени през 2021 г., ще са готови и налични за данъкоплатците Портала за електронни услуги на НАП в началото на март. Преди това до 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица трябва да подадат справки за изплатените през миналата година доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения. 

Това припомнят от Националната агенция за приходите. Подаването към приходната агенция на справките за платените от работодателите суми става по електронен път. В същото време за втора поредна година данъкоплатците са освободени от изискването да прилагат към данъчната си декларация справка от работодател за изплатените възнаграждения. Информацията за това НАП взима от подадените вече данни. 

В справките работодателите обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго предоставяне за ползване на права или имущество. Декларират се и доходи от други източници, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, както и доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си специално клиентско приложение. Работодателите могат да видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ и квалифициран електронен подпис /КЕП/: „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

данъчни декларации, НАП

Още по темата