facebook
twitter

Консулт

За какво не се дължат данъци

2500

Има ли обезщетения, за които не се дължи данък общ доход?

З.Г., София

 

В действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите "от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон". В същият този закон има и специална разпоредба - чл.13, в която е посочено кои са необлагаеми доходи.

Именно там е разпоредено, че определени получени обезщетения са необлагаеми - нито се декларират, нито върху тях се събира какъвто е да е данък. Така изрично е посочено, че е необлагаем доходът от лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, както и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела. Необлагаеми са и присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт.

Не се облагат и получените обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди. В същата категория попадат и обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на тези за пропуснати ползи. Не се облагат и застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие.

Освободени от данъци са и помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт.

Веднага трябва да се посочи, че всъщност има и много други доходи, за които не се дължат данъци, което означава и че не следва да се декларират.

Сред тях са доходите, придобити през данъчната година от някои продажби или замени. Например, не се декларират и не се облагат с данък продажба или замяна, ако става дума за един недвижим жилищен имот, и то само ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. Необлагаеми са доходи и от продажбите на до два недвижими имота, както и ако са продадени или заменени селскостопански и горски имоти, независимо от броя им. В тези случаи обаче между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната не трябва да са изминали повече от 5 години.

Законът определя още няколко дохода като необлагаеми. Например стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина. А също и получените суми за командировъчни, пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови. Те обаче трябва да са за сметка на възложителя и да са доказани документално по реда на действащото законодателство. Необлагаеми са и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.

Също така и доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Важно е да се знае, че са необлагаеми и доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет. Законът определя дори, че изобщо не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение.

Ключови думи:

ЗДДФЛ
Все още няма коментари

Още

Автосервиз взима, поправя и връща колата

03.04.2020

410 1
Наследник не отговаря за задължения по трудов договор
Да изперем дивана

27.03.2020

473

Влез или се регистрирай за да коментираш

×