facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Родителите трябва да искат разрешение от съд, за да пипат имущество на деца до 18 г.

803
Снимка: Архив

Баба и дядо оставиха имот и пари на дете, което е непълнолетно. Искаме да продадем апартамента и да изтеглим парите, които пак да изхарчим за детето, но разбрахме, че не можем да го направим?
О.Е., София
 


"Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето." Това в прав текст пише в Семейния кодекс (СК) и означава, че родителите не могат сами да се разпореждат нито с имоти, нито с влогове, ако те са на името на детето. Дори и имотите да не са от някой външен за семейството, от баба или дядо, а да са купени от самите тях, само с техни пари или пък депозити или влогове да са правени и попълвани само от техните заплати. Просто задължително трябва да се мине през районен съд и да се иска неговото разрешение. 
Иначе СК говори как "родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин", както и че доходите от имуществото на детето, които не са необходими за негови нужди, могат да се използват за задоволяване потребности на семейството. 
Когато стане дума обаче за разпореждане с имущество на детето - без значение дали става дума за влогове, срочни или безсрочни депозити, спестовни сметки, имоти, ниви, каквото и да е, редът изисква да има писмено искане до съда - по образец или свободен текст. Има съдилища, които са посочили образци, но няма никакъв проблем и искането да бъде написано от самите родители. В него задължително трябва да се опише и обоснове нуждата и очевидната полза за детето от тегленето на парите. Искането се подава от родителите, когато детето е малолетно. При непълнолетно дете -  деца между 14-18 г., искането се подава лично в присъствието и със съгласието на родителите.
Към искането се прилагат още квитанция за платена държавна такса за образуване на дело и за съдебно удостоверение. Трябва да се дадат личните карти на родителите, а ако детето има 14 години - съответно и неговата. Необходимо е да се приложат и актът за раждане на детето, влоговата книжка или съответно договорът за влог. Може и само номер на банковата сметка. Има съдилища, които отбелязват, че при искане за теглене на суми над 500 лв. искат и разрешение от дирекция "Социално подпомагане". Може да се изискат и още документи, ако съдът прецени. 
Възможно е родителите на детето да са разведени. Тогава се прилага съдебно решение за разтрогване на брака или удостоверение за родителски права. При смърт на някой от родителите се прилага акт за смърт или пък удостоверение за наследници.
Процедурата минава пред районния съд, като се прилага и ако родителите искат по някакъв начин да се разпоредят с имот, който е на името на детето, или пък с ценни книжа. Пак следва да направят искане, пак обосноват необходимост и наложителност и отново прилагат исканите им от съда документи.

Все още няма коментари

Още

Саморъчно завещание може да бъде оставено на няколко места
Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър
Задължение по договор се изпълнява при строги правила

Влез или се регистрирай за да коментираш

×