facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър

957
 Снимка: Архив

Къде и кой вписва какъв режим на имуществени отношения между съпрузи е избран?

А.М., София

 

Действащият Семеен кодекс (СК) влезе в сила от 1 октомври 2009 г. Именно в него бе предвидено, че ще има вече три режима на имуществени отношения между съпрузите - дотогава действаше единствено познатата съпружеска имуществена общност, при която по правило всичко се дели наполовина, режим на разделност и брачни договори.

За първи път в СК бе записано, че брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията. Пак там бе отбелязано, че регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние се съхранява актът за сключен граждански брак. Уведомлението се изпраща незабавно до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината.

Предвидено бе и че промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак и се регистрират по съответния ред.

В СК е записано, че ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществените си отношения, те представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Като промени се вписват и обстоятелствата, когато съпружеската имуществена общност се прекратява по съдебен ред и по време на брака, ако важни причини налагат това, както и когато СИО се "прекрати по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор".

Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е публичен. За справки и удостоверения по регистъра се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет, което е записано още в СК. Пак там е отбелязано и че редът за воденето и съхраняването на регистъра се определя с наредба на министъра на правосъдието.

Регистърът на имуществените отношения на съпрузите е централизиран и електронен. Регистрацията се извършва въз основа на уведомление по образец, попълнено и изпратено от длъжностното лице по гражданско състояние в общините. Образецът на уведомление е одобрен от министъра на правосъдието и е приложение към Наредбата за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите, отбелязва се в сайта на Агенцията по вписвания

Информацията, която постъпва в агенцията, се вписва служебно. Съдържат се данни за съпрузите, номера на акта за граждански брак и режима на имуществена общност. Въз основа на въведената информация от уведомлението всички служби по регистрация към Агенцията по вписванията извършват справки и издават удостоверения. При настъпване на промени в акт за сключен граждански брак, включително и при прекратяването му, се представя уведомление до съответното териториално звено на агенцията. Всяко едно уведомление получава номер, който съдържа: точен ден, месец и година на регистрация. Номерацията е последователна и приключва в края на всяка година.

В интернет портала могат да се извършват електронни справки по всяко време в Регистъра на имуществените отношения на съпрузите. За извършване на справки е необходима регистрация в портала на регистъра.

 

Все още няма коментари

Още

Шест начина за инвестиране в злато

18.09.2020

222
Обезщетение може да се търси и при прекратяване без предизвестие
Как да почистим хладилника

11.09.2020

798 7

Влез или се регистрирай за да коментираш