Медия без
политическа реклама

Обезщетение може да се търси и при прекратяване без предизвестие

Има ли възможност да се търси обезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител? 
Т.К., София

 

Кодексът на труда (КТ) е фиксирал няколко случая, в които определено работник или служител може да получи обезщетение от работодател, макар да е прекратил договора си без предизвестие. КТ е посветил специален раздел - "Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие". Това е разпоредбата на чл. 221 от кодекса.
Според този закон при прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение, в няколко конкретни случая. 

При първия от тях работник или служител прекратява трудовия договор писмено, без предизвестие, но получава обезщетение, когато "работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване". Втората възможност е, когато "работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор или установени с нормативен акт". В тези случаи законът не търси вина в никого, включително и в работодателя. Той може да не е виновен за забавянето на изплащане на заплата или осигуровки, но въпреки това дължи въпросното обезщетение. 
Третата хипотеза е, когато в резултат на извършена промяна значително се влошат условията на труд при новия работодател. Тук става дума за случаи на реорганизации, при които трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя. Това може да стане в резултат на сливане на предприятия, на вливане на едно предприятие в друго, на промяна на правноорганизационната форма на предприятието, смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него, преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи. Същото е положението и при запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия.
Във всички тези случаи, ако условията при новия работодател се влошат значително, работникът или служителят, от една страна, има възможността да прекрати трудово правоотношение без предизвестие, а от друга - да претендира за обезщетение.

Тук може да се посочи и че при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Тук става дума примерно за хипотеза, при която работникът или служителят прекратява трудов договор писмено, без предизвестие, защото не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигурява друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи.

Още по темата