facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Недвижим имот се придобива и чрез замяна с друг

782
Снимка: Архив

Какви са правилата при замяна на недвижими имоти?

Т.С., София

Определено замяната е един от способите за придобиване на недвижим имот. Макар и не толкова често срещан, има достатъчно примери, в които това се прави - било при равностойна замяна или пък при замяна на по-малък или по-малко ценен имот с по-голям и по-скъп, но с доплащане.

Този способ се използва примерно за вземане на по-голям апартамент, или пък при получаване на ведомствено жилище, или при преместване в друго населено място, или при получаване на имот от общината или държавата. 

Замяната е възмезден, двустранен договор. Чрез него страните се задължават да си прехвърлят собствеността върху съответните недвижими имоти. Още тук трябва да се отбележи, че могат да бъдат заменяни и ограничени вещни права - например да се замени право на строеж или надстрояване срещу апартамент. Могат да се заменят имоти в различни нотариални райони - например имот в София срещу такъв във Варна. Предмет на замяната може да са реални имоти, но може и да са идеални части. Възможно е да се заменят неравностойни имоти - един примерно за 100 000 лв. срещу друг за 20 000 лв. Тогава законът допуска изравняването с пари. В този случай ще са налице характеристиките на две сделки - на замяна и на продажба. Може да се заменят и движима вещ за недвижим имот - например луксозна кола за гарсониера.
При замяната важат всички изисквания като при продажбата относно лицата, които могат да я извършат. Те трябва да са дееспособни. Допуска се замяна и от лица под запрещение, или пък малолетни или непълнолетни, но тогава това става само с разрешение на съда. 
При този договор може да се използва пълномощник, но тук е необходимо да се знае, че в пълномощното трябва изрично и подробно да е описан имотът, за който се дава правото да бъде заменен. Същото се отнася и за прокуристите, търговските пълномощници и управителите на дружествата - те трябва да имат изрично и подробно пълномощно.
Замяната се изповядва пред нотариус в района на имотите. Ако този район е различен, тогава страните имат право на избор в кой от тях да го сторят. Нотариалното производство се движи по общите правила. Заменителите трябва да представят документ, удостоверяващ, че са собственици на заменяни имот, данъчни оценки, документ, че са погасили задълженията си към държавата, пълномощно - ако сделката ще се изповядва от пълномощник или пълномощници, акт за граждански брак - ако някой от имотите е съпружеска имуществена общност, удостоверение за наследници - ако имотът е наследствен и т.н.
Местният данък по сделката се плаща преди изповядването на сделката пред нотариус. Тук има една специфика. При замяната, ако не е уговорено друго, този данък се плаща от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. Може обаче да се уговори, че данъкът се дължи от двете страни. Тогава те отговарят солидарно. Местният данък е в размер на 2 процента и при замяна е върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
Нотариалните такси се плащат според закона и тарифата. Накрая се получава и нотариален акт, в който е описано подробно какво прехвърля единият и какво - другият, изрично се записва, че страните са съгласни да извършат замяната на описаните имоти при определените условия. Този нотариален акт е документът, който доказва и извършването на сделката, и правното основание, на което ще се владее имотът и в крайна сметка и собствеността върху него. 
 

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Искайте писмени договори за изработката на мебели и дограми

19.10.2019

431
Как предварителният контракт става окончателен по съдебен ред
Скъсахте столевка? Тичайте в банката

12.10.2019

1674

Коментари

Mikhayl Andreev

Недвижим имот се придобива и чрез замяна с друг

 

А най-лесно - чрез измама.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×