facebook
twitter

Консулт

Наемателите не дължат данък сграда и такса смет

1265
Снимка: Архив

Наели сме имот дългосрочно. Плащаме наем и битовите сметки. Дължим ли някакви данъци и такси, включително ние ли трябва да плащаме данък сграда и такса смет? 

Ю.Щ.,София

Според Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за наем един наемодател се задължава да предостави на наемателя една вещ, обикновено имот, за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена. Този договор е възмезден и двустранен. Той се смята сключен от момента на постигане на съгласие между страните за цената и периода, през който ще се ползва вещта. За валидност на наемния договор не е необходимо да бъде спазена някаква форма, например писмена, но все пак тя е за предпочитане и за двете страни. При това е добре подписите да са заверени нотариално и дори документът да бъде вписан в службата по вписвания. Така при нужда ще е най-лесно да се докаже неговото съществуване, както и какво точно е уговорено. Специално договорите за наем на недвижими имоти трябва да се регистрират, впишат и отчетат като взет доход и пред НАП.

При договора за наем на имот има права и задължения и за двете страни, които се вписват задължително. Например, че наемодателят е длъжен да предаде вещта (апартамента, гаража, къщата) в добро състояние, което отговаря на ползването, за което е наета, и да я поддържа в състоянието, което отговаря на предназначението. При имотите това означава, че наемодателите трябва да извършват всички необходими поправки, с изключение на дребните. Сред последните са например поправка на брава или пък смяна на гръмнал бушон, протекъл кран и т.н. В договора трябва да бъде вписано и че наемодателят осигурява спокойното ползване на вещта от наемателя, както и че има правото да получава наема в размер и срок, определен в договора, и да си върне имота след прекратяване на договора. 

Наемателят също има общи права и задължения. Сред тях са да плаща наемната цена и да върне имота след прекратяването на договора така, както го е получил. Той дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползването от вещта, освен ако докаже, че те са по причина, за която той не отговаря. Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху имота. Наемателят, ако ползва помещение в етажна собственост, е длъжен да изпълнява наредбите по реда и управлението на етажната собственост. Обичайно наемателят заплаща консумативните разходи, свързани с ползването на имота - ток, вода, телефон, парно, за почистване.

Според закона за местните данъци и такси с данък върху недвижимите имоти "се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания".  Това е т.нар. данък сграда. Правилата за неговото плащане и за таксата за битови отпадъци, известна като такса смет, са едни и същи.

Задължените лица за тяхното плащане са собствениците на облагаемите имоти. Ако обаче има учредено вещно право на ползване, данъчно задължен е ползвателят. При концесия данъчно задължен е концесионерът. Ако върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.  Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Няма и буква обаче, която да сочи наемателите за задължени лица. Така че от тях по никакъв начин не може да се искат пари за това и по никакъв начин наемодателите не могат да злоупотребяват. Както да искат суми, така и да карат наемателите да ходят да плащат.

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти
Изпълнителен лист се вади през съд
Надомната работа е по трудов договор плюс специални правила

Коментари

rubstone

 "Специално договорите за наем на недвижими имоти трябва да се регистрират, впишат и отчетат като взет доход и пред НАП."

Това задължение за регистрация и вписване на договора за наем от кой точно нормативен докулент произтича, и къде точно в нап трябва да се регистрира...?!😁 да сподели многоважаемия адвокат...

Проверявайте си записките от промените в законодателството, съветнико, ще докарате на някой беден човечец инфаркт с неверния си съвет...

Да декларираш дохода от наем  да, но нищо като регистрация и отчет на Договора за наем в нап, не съществува като задължение за страните по договора.

 

 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×