facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Какви нарушения водят до дисциплинарно уволнение

2 068
 Снимка: Архив

При какви обстоятелства може да бъдат наложени дисциплинарни наказания и да бъде уволнен дисциплинарно човек?

Т.И., София

 

Законодателят определя в Кодекса на труда (КТ) кога може да бъде търсена дисциплинарна отговорност от работник или служител. Пак там се определят нарушенията, след които може да последват съответните дисциплинарни наказания, включително и уволнението. В КТ се установява и кога има нарушение на трудовата дисциплина - когато има "виновно неизпълнение на трудовите задължения".

Пак там се определя, че "нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс дисциплинарни наказания, независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда". Това правило е важно поради две причини.
Първо, защото става ясно, че в КТ изрично са определени и изредени какви може да са дисциплинарните нарушения и съответните наказания за тях. И второ - че наказанията се налагат, независимо дали лицето ще бъде например начетено, осъдено по някакъв текст от Наказателния кодекс, или пък глобено по Закона за административните нарушения и наказания. 

В чл. 187 от КТ са изброени нарушенията на трудовата дисциплина, след които може да последват и дисциплинарните наказания. Сред тези нарушения са например явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи. Пак там са изредени неизпълнение на възложена работа, неспазване на техническите и технологичните правила, произвеждане на некачествена продукция. Нарушение на трудовата дисциплина е и неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда. Нарушения са и неизпълнение на законните нареждания на работодателя, както и злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, включително и разпространяване на поверителни за него сведения. Наказания може да последват и при увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства. Сред тези нарушения са и закъсненията, но и преждевременното напускане на работа, както и неявяване на работа и дори "неуплътняване на работното време".
След това КТ определя и кои са дисциплинарните наказания - те са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Указва се, че при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. И тук действа принципът, че за едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Кога може да има дисциплинарно уволнение? До него може да се стигне например при неявяване на работа в течение на два последователни работни дни или при т.нар. системни нарушения на трудовата дисциплина. Последното може да бъде разчетено например като три или повече пъти да бъде извършено нарушение сред изредените в чл.187.

Уволнението може да бъде приложено и "при злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения". Или пък ако работникът участва в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието. Или ако работник или служител е участвал в ощетяване на гражданите в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата. До дисциплинарно уволнение може да се стигне и при "три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час".

 

 

Все още няма коментари

Още

Покупка на кола - на лизинг или с кредит?

10.07.2020

366
Общата погасителна давност е 5 години
Улеснява се безлихвеното кредитиране за пострадали от пандемията

03.07.2020

168

Влез или се регистрирай за да коментираш