facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Как съпрузите се разпореждат с общото имущество

718
Снимка: Архив

При какви правила съпрузите се разпореждат с общото им имущество, докато живеят заедно и са в брак?

В.Ф., София

 

Действащият Семеен кодекс (СК) се занимава с тези проблеми в специален раздел, наречен законов режим на общност. В него са отразени правилата в случаите, когато съпрузите не са избрали варианта да сключват т.нар. брачен договор или пък законов режим на разделност. Когато не направят такъв избор, то тогава автоматично се смята, че са в законовия режим на общност, или известен повече като съпружеска имуществена общност (СИО).

Така в чл.21 от СК е записано, че "вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити". Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството. Този принос се предполага до доказване на противното. Искът за липса на съвместен принос може да се предяви от съпруг по време на брака или след неговото прекратяване, както и наследник на съпруг.

Това са част от правилата, на които се подчинява СИО. При този режим се позволява на съпрузите да имат лично имущество. Такова са вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение. Те принадлежат на съпруга, който ги е придобил. Лични са и вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг. Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са вещните права, придобити от съпруг - едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Нещо повече. СК позволява и т.нар. трансформация. При нея лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество. Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, то лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Всичко останало, което е придобито по време на брака, е общо. И тук стигаме до правилата за управление и разпореждане с общо имущество. Според чл.24 от СК "съпрузите имат равни права върху общото имущество". Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност. Друго правило е, че управлението на общо имущество може да извършва всеки от съпрузите. Разпореждането с общо имущество обаче по правило се извършва съвместно от двамата съпрузи. Разпореждането с вещно право върху обща недвижима вещ, извършено от единия съпруг, е оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му.

При разпореждане с вещно право върху обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, третото лице придобива правото, ако не е знаело или според обстоятелствата не е могло да знае, че липсва съгласие на другия съпруг. При безвъзмездно разпореждане с обща движима вещ  - например дарение, или при разпореждане, за което се изисква писмена форма с нотариална заверка на подписите, се прилагат правилата, които казват, че това действие е оспоримо. И тук другият съпруг може да оспори по исков ред.

Все още няма коментари

Още

Наследник може да поиска винаги делба
Как се плащат извънреден и нощен труд
Кой и кога може да откаже да свидетелства по граждански дела

Влез или се регистрирай за да коментираш

×