facebook
twitter

Консулт

ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТ

Как и за какво се използва нотариална покана

2 936
 Снимка: Архив

В какви случаи може да се използва нотариалната покана? Как се подготвя тя, как се изпраща?

О.С., София

"За връчване на нотариална покана молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. Нотариусът отбелязва върху всеки от тях, че поканата е била съобщена на лицето, до което се отнася, след което единият екземпляр от поканата се предава на лицето, от което поканата произхожда, а другият екземпляр се подрежда в нарочна книга при нотариуса." Това е записано в чл. 592 на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Веднага след това законодателят разпорежда, че по този ред "чрез нотариуса се извършват всякакви други съобщения, предупреждения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения".

Определено нотариалната покана е един от начините да се стигне до доброволно задължение, способ за доброволно плащане, за уведомяване за прекратяване на наемни отношения и мн. др. Тя се използва основно или когато едно лице е трудно откриваемо, или когато има желание да се остави писмена, документална следа за едно или друго уведомяване. Нотариалната покана, когато е правилно оформена и връчена, е сравнително силно доказателство, че съответното послание е стигнало до адресата.
Тя задължително минава през нотариус и няма някакъв законно определен образец как трябва точно да изглежда. Всъщност всеки човек може да отиде при един нотариус с молба една нотариална покана да бъде връчена на друг човек и този факт задължително да бъде официално удостоверен. Т.е. да има отбелязване от страна и на другото лице, и на нотариуса, че поканата е стигнала по предназначение. На практика при връчването на нотариалните покани ролята на нотариуса се състои в това да удостовери от кого е била представена поканата, да организира надлежното й връчване съобразно реда, предвиден в ГПК, и да удостовери факта на връчването. По принцип нотариусът няма отношение към съдържанието на нотариалната покана. Той не е запознат с причините, поради които се изпраща тя. Има само две изключения. Едното е, ако съответният човек, който изпраща поканата, възложи на нотариуса и изготвянето на поканата, което става и срещу допълнително заплащане. Нотариусът следи за съдържанието на поканата и дотолкова, доколкото тя не трябва да съдържа нещо незаконно.
Законът за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) разпорежда, че всеки нотариус може да възложи на определен служител в нотариалната кантора да връчва съобщения и книжа. Това трябва да става при условията и по реда на чл. 37 - 58 от ГПК. Това са правилата за връчване на призовки и всякакви съобщения по граждански процеси. Там са определени начините на връчване, удостоверяването на връчването, ситуации, в които връчването става лично, чрез друго лице, чрез адвокат, чрез залепване и т.н. Връчването и на нотариалните покани трябва да става по този ред и правила.
 

 

 

Все още няма коментари

Още

Покупка на кола - на лизинг или с кредит?

10.07.2020

372
Общата погасителна давност е 5 години
Улеснява се безлихвеното кредитиране за пострадали от пандемията

03.07.2020

168

Влез или се регистрирай за да коментираш