facebook
twitter

Консулт

Изпълнителен лист се вади през съд

608
 Снимка: Архив

По каква процедура мога да се сдобия с изпълнителен лист?

И.У, София

 

В действащия Граждански процесуален кодекс (ГПК) има специален раздел, посветен на изпълнителния лист. И това изобщо не е случайно, защото именно чрез него може да се премине към изпълнение срещу длъжници, включително и принудително. 

В кодекса изрично са посочени изпълнителните основания - т.е. актовете, документите, чрез които може да има принудително изпълнение. Като такива са посочени влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение. Освен тях към принудително изпълнение може да се тръгне и след съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение, както и решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела. Изпълнителни основания са и решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, които подлежат на изпълнение на българска територия, без да има нарочно производство.
Ако човек разполага с такъв акт, може да пристъпи към издаването и на изпълнителен лист. Последният на практика е съдебно решение, съдебен акт, който от своя страна удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжник. Това може да бъде просто плащане на сума, издръжка, неизплатен кредит. Може да е за премахване на незаконен строеж или пък за предаване на владян незаконно имот.

След издаването всеки изпълнителен лист може да се занесе при съдебен изпълнител - частен или държавен, и той е длъжен да образува изпълнително производство и да реализира правото на носителя - да му върне парите, да го въведе в имота, да премахне незаконен строеж и т.н.

ГПК описва специално и процедурата по издаване на изпълнителен лист. Това става по писмена молба въз основа на някой от горепосочените актове. Изрично е посочено, че препис от молбата не се връчва на длъжника. Тя се подава до първоинстанционния съд, който е разглеждал делото, или до съда, който е издал заповедта за изпълнение. Когато актът подлежи на незабавно изпълнение, молбата се пуска до съда, който е постановил решението или заповедта за изпълнение. Молбата въз основа на решенията на местните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела се подава в Софийския градски съд. За присъдени суми в полза на държавата съдът издава служебно изпълнителен лист. Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали актът е редовен от външна страна, и удостоверява подлежащото на изпълнение вземане срещу длъжника.

Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд. ГПК разпорежда, че когато трябва да се предадат няколко отделни имота или когато решението е постановено в полза или срещу няколко лица, може да се издадат отделни изпълнителни листове, като се означи коя част от решението подлежи на изпълнение по всеки лист.

Снабдяване с изпълнителен лист може да стане и по реда на т.нар. заповедно производство. При него може кредиторът да разполага с документи, които удостоверяват неговото вземане срещу длъжника - например извлечения от сметки, установяващи вземания на банките, държавните учреждения и общините. Може да са и нотариални актове, спогодби и други договори с нотариална заверка на подписите, ценни книги като запис на заповед или менителница. Тогава кредиторът може да попълни бланката на заповедта за изпълнение, като приложи към нея някой от горните документи, и да я подаде до районния съд по седалището на длъжника или постоянния му адрес, когато той е физическо лице, като поиска незабавно изпълнение. В този случай съдът издава заповед и изпълнителен лист веднага.

Все още няма коментари

Още

Лесно можем да удължим живота на храните

17.01.2020

56
Наследниците отговарят за дълговете на наследодателя
При пазар в интернет търсете защита "право на купувача"

10.01.2020

706

Влез или се регистрирай за да коментираш

×