facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Имуществена общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брак

904
 Снимка: Архив

Възможно ли е имуществената общност да се раздели по време на брак, или задължително трябва да има развод?

Ф.С., София

Действащият в момента Семеен кодекс (СК) предвижда специални правила при прекратяване на съпружеската имуществена общност (СИО). Определено този режим на имуществени съпрузи е все още най-разпространен и вероятно дълго време това положение ще се запази. Освен него съществува още т.нар. режим на разделност, в който, най-общо казано, всеки притежава отделно едно или друго имущество. Третият режим е чрез подписването на т.нар. брачен договор.

Тъй като СИО е най-широко разпространен, то СК обръща най-много внимание именно на него. Обичайно се смята, че при този режим на имуществена общност всеки от съпрузите разполага с равни идеални части от едно общо имущество и само при развод се осъществява делене и се придобиват съответно реални части, които обичайно са 50 на 50. 

Семейният кодекс предвижда няколко случая на прекратяване на съпружеската имуществена общност. Единият, основният, сред тях определено е с прекратяването на брака.
Съществуват обаче още няколко възможности. Така съпружеска имуществена общност може да се прекрати и по съдебен ред, и то по време на брака, ако "важни причини" налагат това. Тук този съпруг, който иска разделяне и по време на брака, трябва да заведе иск в съда. Съпружеската имуществена общност (СИО) може да се прекрати по време на брака например и ако изведнъж съпрузите изберат да продължат в режим на разделност или пък да сключат брачен договор. Така, ако например се реши, че трябва да има брачен договор, то първо трябва да има прекратяване и разделяне на имуществото. 
Следващата хипотеза, свързана с прекратяване на СИО в рамките на брака, предвижда, че това може да се случи, ако има изпълнение, насочено от кредитор върху вещ - съпружеска имуществена общност по реда на Гражданския процесуален кодекс за личен дълг на единия от съпрузите. Тук имаме край на общността върху тази вещ - било то например апартамент, терен, кола. 
СИО се прекратява и с влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг - едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник.

СК казва и че при прекратяване на имуществената общност поради развод или по време на брака по важни причини, то "съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг". Претенцията трябва да бъде предявена със специален иск, и то в рамките на една година от прекратяването на брака или на съпружеската имуществена общност.
По презумпция се счита, че и двамата съпрузи са допринесли еднакво за брака и придобиването на имуществото. Например единият съпруг с получаването на повече пари, а другият пък с отглеждането на децата или поддържането на домакинството. Има случаи, в които обаче действително има значително несъответствие в приноса и е естествено да се даде възможност за преодоляването на общото правило. Просто и законът, и съдът би трябвало да търсят справедливостта. Именно на тази основа съдът може да определи на съпруг по-голям дял върху недвижим имот, който е бил семейна общност, когато неговият принос надхвърля значително този на другия съпруг.

СК казва и че съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения. Освен това съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си например и движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание.

 

 

 

 

Все още няма коментари

Още

Улеснява се безлихвеното кредитиране за пострадали от пандемията

03.07.2020

114
Случаите, в които работодателят е длъжен да уволни с предизвестие
Шофьори, внимавайте при плащането на глобите

26.06.2020

1467 1

Влез или се регистрирай за да коментираш

×