Quantcast

Медия без
политическа реклама

Хора на трудов договор може да работят и в администрацията

При какви условия се работи в държавната администрация, когато си на трудов договор?

И.В., София

 

Според закона за администрацията дейността в нея се осъществява от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. Редът за назначаването и статутът на държавните служители се определят със закон, а служителите по трудов договор в администрацията се назначават по Кодекса на труда (КТ).

Както става ясно от тези норми, в държавната администрация работят хора, които са по служебно правоотношение и се подчиняват на специалния закон за администрацията, но и хора на трудов договор, които се движат по КТ.

Именно в кодекса са определени допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Според тях не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Не може да има такъв договор и ако съответният човек е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

Не може да има договор и с лице, което е народен представител или е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация. Същото се отнася и до човек, който заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия. Тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях.

При сключването на трудовия договор лицето подписва декларация, че тези обстоятелства не са налице. Служителят е длъжен да декларира и своето имотно състояние, както и декларация за имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Това задължение не се отнася за служителите, които заемат технически длъжности. Служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, пък подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Трудовият договор със служителя се сключва от органа на държавната власт или от упълномощен от него заместник или от главния секретар. На ръководителите на териториални звена или на териториални поделения, създадени с нормативен акт, могат да се възлагат правомощия във връзка със сключването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в звената или поделенията.

На служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, с тяхно съгласие и срещу допълнително възнаграждение може със заповед на работодателя да се възлагат допълнителни задължения във връзка с изпълнението и/или управлението на проекти и програми. Допълнително възнаграждение може да има и за нощен труд, за извънреден труд, за работа през официалните празници, за времето на разположение, за постигнати резултати.

Минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени, размерите на допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, както и редът за получаването им се определят с наредба на Министерския съвет. Индивидуалният размер на основната заплата се определя в зависимост от нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, ежегодно се оценяват за изпълнението на длъжността.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко време смятате, че ще изкара правителството Денков-Габриел?