Медия без
политическа реклама

Доход от продажба на наследствени имоти не се облага с данък

Плаща ли се данък, ако обект на продажба е наследствен имот?

К.З., София 

Общото правило е, че "доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната, са от източник в страната.". Това означава, че принципното положение тези доходи да се облагат с т.нар. данък общ доход. 

Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) обаче прави няколко изключения, едно от които е свързано именно с наследството.

Става дума за необлагаеми доходи, които са изрично изредени в специална разпоредба на закона. Сред изброените са и "доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт". ЗДДФЛ изрично разпорежда, че "не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт". Ако наследниците са по права линия, те не плащат и данък наследство по Закона за местните данъци и такси. 

В закона ясно е казано, че данъкът за доходите на физически лица не се плаща и при други сделки с недвижимо имущество. Не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години. Необлагаеми са и доходите от продажба или замяна и на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 г.

Не се дължи данък и при продажба или замяна на движимо имущество. Тук има няколко изключения - дължи се данък, ако са получени доходи при продажба на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година. Дължи се данък и при продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, както и на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута.

Не се плаща данък върху доходите  обаче от задължително осигуряване в България или в чужбина, както и от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия. Същото се отнася и до доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори, както и от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.

Необлагаеми са и доходите от лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела. Не се плаща данък и върху присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт. Същото е положението и при получените обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди, както и тези за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.

Няма данък и върху застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие, върху помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт. Необлагаеми са и семейните помощи, стипендиите за обучение в страната и в чужбина, паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти.

Не се облагат с данък по ЗДДФЛ и доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, както и потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите.

Още по темата