facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Адресната регистрация продължава да е задължителна

15 414
 Снимка: Архив

Има ли още задължителна адресна регистрация?

Т.Н., София

Кметът на общината определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация, разпорежда законът. Според чл. 90 от Закона за гражданската регистрация всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете съвпадат със съответните адреси на родителите му. Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си. Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.
Всъщност адресната регистрация на лицето е точно отразяване на постоянния и настоящия му адрес в регистъра на населението. Тя се извършва от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица при заявяване от лицето. И определено е задължителна.
За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от посочени в закона документи. Това може да е документ за собственост или пък  документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции. Възможно е да се представят и други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред органа или с нотариална заверка на подписа. Ако става дума за лица, които са в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица, то те не представят посочените по-горе документи. В тези случаи кметът на общината, на района или на кметството или определените от тях длъжностни лица извършват служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" относно собствеността на имота.

Иначе постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението. Той винаги е на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Той е адресът за кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление.
Настоящ пък е адресът, на който лицето живее. Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на живеене е в чужбина, се отразява в регистъра на населението само с името на държавата, в която живеят.
Постоянният адрес се заявява чрез подаване на заявление от лицето до кмета. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители. Настоящият адрес пък се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до кмета.

Заявлението за промяна на постоянен адрес се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистъра за населението.
Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес - чл. 99 от ЗГР. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава. 

 

1

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Коронавирусът провали почивката ви? Вземете ваучер

05.06.2020

66 1
Първата половин година е най-важна за наследяването
Как да изберем или да си направим сами дезинфектант за ръце?

29.05.2020

285

Коментари

FuFighter

Дрън-дрън ярина. Формално има някаква "задължителна" адресна регистрация. На практика никой не го интересува къде живееш, освен ако адресът не ти трябва за кандидатстване за детска градина или училище например. Може да се водиш на адрес София, Младост 3, но да живееш в Люлин, или дори в Пловдив. Евентуално пробеми може да ти създадат полицаите, които уж контролират адресната регистрация, но дори и да имат да ти връчват призовска или НП и отидат в Младост 3, когато не те намерят, това се отразява само с докладната към съответния документ. Никъде не остава следа, че не живееш там, освен при кварталния де - за да не се разкарва повече на този адрес. Ако ли случайно те "хванат" на новия адрес, то това ще е нещо изключително. Тогава винаги може да кажеш, че живееш там повече от една година, което автоматично изключва възможността за съставяне на акт по чл.99 от ЗГР.

Ето това е точния отговор - формално е задължителна, на практика никой не го интересува.

Влез или се регистрирай за да коментираш

×