Quantcast
Административен акт се оспорва и пред висшестоящ орган | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Административен акт се оспорва и пред висшестоящ орган

1 135
 Снимка: Архив

Как се оспорват административните актове, преди да се стигне до съд?

Д.З., София

 

Действащият Административнопроцесуален кодекс (АПК) действително предвижда възможност за оспорване на административните актове и по административен ред, преди да се стигне до вкарването на спора в съда.

Така чл.81 от кодекса изрично предвижда, че индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Нещо повече - по административен ред може да се оспори и съдържанието на документ.

АПК разпорежда, че жалба срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица. Естествено, изобщо не е определено какво точно означава заинтересовано лице и това е оставено на преценка и на органа, и на съда после. Така или иначе, с жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт. Прокурорът може да подава протест само относно законосъобразност.

Иначе жалбата или протестът се подава в писмена форма чрез административния орган, чийто акт се оспорва, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Ако жалбата или протестът не отговаря на изискванията, на подателите се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато не е посочен адрес, уведомяването се прави чрез поставяне на обявление на определеното за това място в сградата на административния орган в продължение на 7 дни. Ако подателят не отстрани нередовностите, жалбата или протестът заедно с приложенията се връщат, а при непълен адрес се оставят в общата канцелария на органа на разположение на подателя.

В 7-дневен срок, а когато органът е колективен - в 14-дневен срок, от получаване на жалбата или протеста административният орган може да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това заинтересованите страни. Новият акт подлежи на оспорване по реда на АПК. В тези случаи не се допуска повторно преразглеждане на акта.

Когато административният орган не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка на компетентния по-горестоящ административен орган. Компетентен да разглежда  е непосредствено по-горестоящият административен орган, на който е подчинен органът, издал оспорения акт. В сложни от фактическа или правна страна случаи компетентният да разгледа жалбата или протеста орган може да назначи комисия за проучване и разглеждане на случая. Комисията се състои най-малко от трима членове, от които един с юридическо образование и двама специалисти от съответната област, като поне един от специалистите е лице, което не работи в съответната администрация.

В двуседмичен срок от получаване на преписката, когато е едноличен, и в едномесечен срок, когато е колективен, компетентният да разгледа жалбата или протеста орган се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен или отхвърля жалбата или протеста.

Решението на компетентния орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица. Когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда. Ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт, разпорежда АПК.

Все още няма коментари

Още

Къде бъркат шофьорите с антифриза

27.11.2020

1047 1
И внуците наследяват при определени условия

27.11.2020

1861
Адвокат, съпруг и деца може да са пълномощници по граждански дела

Влез или се регистрирай за да коментираш