Медия без
политическа реклама

40% от кръжоците в училище трябва да са по математика и технологии

Шахът влиза в задължителните занимания по интереси на децата

Снимка: Архив

Поне 40% от броя на часовете за занимания по интереси в училище трябва да са в областта на математиката, дигиталната креативност, природните науки и технологиите. Освен това в рамките на извънкласните занимания учениците ще имат и часове по шах. Това предвижда проект на МОН за промяна на наредбата за приобщаващото образование. Целта на новата разпоредба е да провокира интереса на децата към въпросните специалности още от най-ранна възраст.

Досега заниманията по интереси се финансираха по проект "Твоят час", но занапред с европари ще се осигурява само допълнителната работа за децата с обучителни трудности. За останалите извънкласни дейности от началото на 2019 г. са предвидени 25 млн. лв.

Всяко училище ще може да избира какви занимания по интереси да организира, но приоритетно те трябва да са в направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“ и „Спорт“. 40% от заниманията пък задължително трябва да са в първите 4 от тях - дигитална креативност, природни науки, математика и технологии. Ако школата не изпълнят това условие, то бюджетът им за извънкласните дейности ще се намалява с процента на недостига от часове по съответните направления. Ако пък не са включили поне 20% от учениците си в занимания по интереси, ще бъдат санкционирани с 20% по-малко средства по това перо.

Изборът на конкретните занимания ще става чрез информационна система, в която ще се регистрират предлагащите допълнителни дейности - не само учители, но и външни лица и фирми, чиито услуги следва да са поне 5% от всички организирани занимания по интереси. Ще се прави и проучване на интересите на учениците, като след преценяване на търсенето и предлагането ще се сформират съответните групи. "Когато в информационната система са регистрирани предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи, свързани с играта на шах", предвижда проектонаредбата на МОН. Това означава, че ако шахът е избран дори само от 2-ма ученици, то желанието им трябва да бъде реализирано. Ако пък няма желаещи, шахът ще се учи в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.

Както и досега, заниманията по интереси ще са под формата на клубове, състави, ансамбли, секции и отбори, на посещения на културно-исторически и природни обекти и др. Занапред обаче те ще могат да се организират съвместно между две и повече училища. Освен това се дава право на родителите, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление, да могат да провеждат занимания до 3 часа годишно във или извън училище, в присъствието на ръководителя на групата.

С други текстове в наредбата се увеличават часовете за допълнителните модули за деца, чийто майчин език е различен от българския. Досега за тях се провеждаха допълнителни обучения в неучебно време с обща продължителност до 10 астрономически часа, разпределен в 2 модула по 30 мин. дневно. Занапред часовете се увеличават до 20 ч. Ако досега учениците с пропуски по даден предмет имаха право на до 80 учебни часа годишно допълнителни обучения в учебни дни извън часовете по училищния учебен план, то в бъдеще ще могат да получат от 80 до 120 часа допълнителна помощ. По време на лятната ваканция пък часовете за наваксване на пропуските по даден предмет могат да са от 30 до 80 ч., а не до 30 ч., както бе досега.

 

НЕРЕДНОСТИ

"До 2 дни ще има промяна в ръководството на Центъра за развитие на човешките ресурси", обяви министър Вълчев, цитиран от "Фокус", по време на награждаването на български училища и учители, участвали в Европейската седмица на програмирането. Промените се налагали заради сигнали от медии към министерството заради нередности в центъра, който управлява програма "Еразъм+". По думите му подобни нередности са били потвърдени и от проверки на МОН.

Последвайте ни и в google news бутон