facebook
twitter

Първа страница

Все повече българи не вярват в демокрацията

68% смятат, че няма особено значение коя партия управлява, тъй като политиката им е една и съща
1 650
 Pixabay

В България демокрацията се ползва със значителна обществена подкрепа, която обаче постепенно ерозира. Най-голям дял от гражданите (45%) са съгласни, че демо­крацията е най-добрата форма на управление за страната, но това е спад със 7% спрямо 2015 г.  Делът на несъгласните с това твърдение се покачва с 6% между 2015 и 2018 г. Всеки пети отговаря, че не може да пре­цени.

Това показва националното представително проучване "Демокрация и гражданско участие" за 2018 г. на Институт "Отворено общество".

Преобладаващата част от анке­тираните посочват само демократични държа­ви като чужди примери за добро управление. Германия, Великобритания и Швейцария са трайно в челната тройка на чуждите дър­жави, които са желан модел за подражание: за 23% от анкетираните Германия е най-популяр­ният пример на държава с добро управление; според 9% такава е Швейцария, а според 8% – Великобритания.

По-ясно изразена е подкрепата за демокрацията сред по-образованите и по-заможните граждани (64% от тези, които имат доход над 700 лв. на човек от домакинството на месец) и сред по-младите (53% сред хората на възраст до 44 г.) и е малко по-изразена сред живеещите в София (50% са съгласни в сравнение с 45% средно за страната).

Делът на несъгласните с това твърдение обаче при групи­те с най-високо и най-ниско образование е еднакъв: 26 -27%.

Слабата подкрепа за демокрацията при ниско образованите не се обуславя толкова от категоричното несъгласие с нейните ценности, колкото от високия дял от анкетираните, които споделят, че не могат да преценят какво да отговарят на въпроса, отбелязват анализаторите.

Сред тези, които са гласували за ГЕРБ на последните парламентарни избори, 70% смятат, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната, в сравнение с 45% средно за страната. Гла­суващите за БСП в изследването през 2018 г., както и в предишните две изследвания представляват единствената група с категорично мнозинство на хората, които не са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната (53% от гласуващи­те за БСП отговарят отрицателно в сравнение с 34% средно за страната).

Най-остро изразено усещане за криза има по отношение на състоянието на върховенството на правото в България: основната разлика между демократичните и тоталитарните правител­ства е, че първите носят политическа и съдебна отговорност за своите действия, а вторите – не. У нас обаче само 26% от анкетираните са съ­гласни, че националното правителство дейст­ва в рамките на закона, а обществената оценка за качеството на законодателството е крайно ниска: едва 22% от хората смятат, че законите в страната са справедливи, 14% – че те са ясни и разбираеми, и 8% – че се прилагат еднакво за всички.

Въпреки по-скоро благоприятната икономическа конюнктура, бедността продължава да бъде най-значимият проблем на хората в България, следвана от безработицата, лошото управление и корупцията, сочи изследването.

Участниците отбелязват, че има сериозно разминаване между проблемите на хората и дневния ред на политиците. През 2018 г. около 1/3 от анкетираните (32%) определят бедността като най-значим проблем, като подобен резултат е регистриран и в двете предишни изследвания през 2015 и 2016 г. Следващи по значение са лошото управление и корупцията, посочени като основен проблем от 14-18% от анкетираните. Сравнително малък дял от хората (5-7%) акцентират върху престъпността и лошото здравеопазване, а 2% - върху некачественото образование.

Доверието на гражданите в институциите е трайно ниско и тенденцията е негативна. През 2018 г. се наблюдава понижено доверие в почти всички изследвани институции: най-рязък е спадът при неправителствените организации /с 11%/, във висшите учи­лища – с 10%, в политическите партии, в Народното събрание и в правителството – с 6%, и дори в ЕС - с 5%.

Народното събрание и политическите партии се ползват с най-ниско доверие от всички ин­ституции в изследването – само 15% от анкетираните споделят, че вярват на Народното събрание, а само един от десет анкетирани - на полити­ческите партии.

На този фон през 2018 г. президентът е единствената институция, при която има категорич­но повишаване на общественото доверие: почти с 20% между 2016 и 2018 г., което може да бъде обяснено със смяната на титуляра на поста.

Едно от възможните обяснения за ниското доверие в националните институции е свързано с широко разпространените представи, че достъпът до висши държавни длъжности не се основава на заслуги, а на други фактори, коментират анализаторите. Според почти 70% от анкетираните връзките на кандидата са най-важният фактор за достъп до висша държавна длъжност в България. На второ място са парите на кандидата, а на трето - неговата популярност. Едва 20% смятат, че образованието на кандидата е основна причина, за да бъде избран и да влезе във властта. А само под 15% от хората са на мнение, че опитът, знанията или уменията имат значение.

Гражданите не се усещат представени в управлението (Народно събрание, общински съвети). Делът на тези, които не са съгласни с твърдението, че в Народното събрание има поне един де­путат, комуто имат доверие и за когото знаят, че пред­ставлява тях и хора като тях, се покачва от 54% през 2015 г. до 60% през 2018 г. Само 21% от анкетирани­те през 2018 г. са съгласни, че в НС има поне един депутат, комуто те лично имат доверие.

През 2018 г. значително се увеличава делът на хо­рата, които не виждат конкуренция между полити­ческите партии. През 2015 г. делът на тези, които не мислят, че смяната на партиите в управлението води до промяна в държавната политика, е бил 54%, а през 2018 г. вече е 68%. Съгласните с това твърдение през 2015 г. са били 23% от анкетираните, а през 2018 г. са само 13%.

Според доминиращите обществени нагласи меж­ду отделните политически партии няма големи раз­лики от гледна точка нито на политиката, нито на начина на управление на партиите. Това донякъде обобщава задълбочаването на кризата в представи­телната демокрация, която изследванията регистри­рат след 2015 г.

През 2018 г. изследването регистрира слаба степен на гражданско участие в управление­то – огромната част от анкетираните не члену­ват в никакви организации, само 4% членуват в политически партии, а само 2% – в профсъ­юзи. Между 2002 и 2018 г. обаче в това отно­шение има положителна тенденция, макар и много слабо изразена: членството в клубове нараства, все повече хора са склонни да се об­ръщат към институциите, за да търсят решение на проблемите си и да протестират в случай на лошо управление.

 

22

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Всеки пети пенсионер се пенсионира на над 66 г.

18.12.2019

ЯНА НИКОЛОВА

22619 35
КЕВР призна, че вдига цената на водата на сляпо

18.12.2019

МИЛА КИСЬОВА

7780 7
Страсбург осъди Норвегия за отнети деца

18.12.2019

17633 5

Коментари

Хулиган

Знаят хората, че демокрация означава народовластие.

Как тогава да повярват, когато ги будалкат.

Недоверчив народ...

http://www.drago.info/

Stern

Не вярват не толкова на демокрацията като такава, а на бълггарския й вариант. Дори, по-скоро на герберасткия, при който всяка калинка забогатява за седмици, корупция има, но не и корумпирани, контрабанда се лее, но не и контрабандисти, всеки на власт прави, каквото му скимне, а после всички плащаме обезщетенията от Страсбург.

mick

Демокрация без лесни пари - от кредити които не се връщат, от приватизиране на чужди ресурси, недостатъчно "демократични.".. е убийствена за държавите.. демокрацията се превръща в демократичен канибализъм - самоизяждане на всякакви нива. Просто защото демокрацията харчи повече отколкото създава и ако  няма пари.. то всички се замоизяждат - първо се изяжда инфраструктурата/ние сме идеален пример/.. после и останалото.

 

Развитите демокрации са яко подковани от лесни пари с които си поддържат високия стандарт и с които лесно купуват способните от другите държави, купуват и бизнеси.. 50 милиарда, 100, трилион - никакъв проблем, ще изкупим всичко читаво, останалото ще остане за източване.

 

 

mick

За да влезем в А група - трябват много лесни пари.. вижте Гърция 300 милиарда си прилапа.. вижте Италия, Испания и т.н.  Да не говорим, че много от дълговете на развитите държави са скрити..

Sine_metu

Мик, знам че не е така, но от глупавите ти „обяснения“ излиза, че съзнателно пречиш за разбирането на проблемите.

За демокрацията не са нужни колонии, а политическа воля.

Казаха ти политиците още преди 30 години, че в България няма да има демокрация, а партийно- клептократска олигархия, а ти продължаваш да пееш за колонии и лесни пари.

mick

Демократите дето яко се облажват лесните пари са ти напълнили главата с глупости. Вярваш им на приказките, а не на действията.  И на запад си има клептокрация, но е доста по-различно.. защото когато знаеш, че и утре и вдруги ден и по-вдругиден и т.н. ще вали.. не се презапасяваш с вода.. не крадеш от съседа вода.

 

В България си има напълно нормална демокрация неслучила на лесни пари.

9101

Аз пък се чудя защо американците от най-високо ниво не вярват в демокрацията? Все се съмняват, че някой им се меси и променя резултатите от изборите. 

Такова недоверие в политическата им система не съм очаквал. 

Бург Гаски

Институт "Отворено общество"

Шорош клати лодката на демоНОкрацията! Сигурно се подготвя нова цветна, а може би и невидима революция, за нея пари (и реципиенти - изпълнители) ще се намерят!

СтефанОтВторо
снимка на СтефанОтВторо

Цветни революции стават, щото никой ен иска да живее в мизерия и да го управлява диктатор. Това го искат само русоеничарите и то след финансова стимулация. Иди в Либия, Тунис или Сирия и си развий тезит на място, да видим какво ще ти се случи. Даже ще ти финансирам пътя.

mi6osp.

Хъм някой може ли да посочи какво общо има това, при което живеем,  с демокрацията? 

slaughter
снимка на slaughter

Първо: българите не са виждали демокрация! Как да я оценят? Все пак правилно се ориентират като оценяват високо демокрацията в германия. 

Второ: ако смятат , че демокрацията е непродуктивна , каква алтернатива привиждат за българия? Рамзан кадиров? 

slaughter
снимка на slaughter

Всъщност, алтернативата на демокрацията се вижда отдолу в карикатурата на комарницки!

Herrvasko

Тук един барчед пише, че българите не вижадли демокрация.Да, ама не.Аз живея в развита демокрация, сстотици хиляди живеят в Англия, още толкова в Германия.Демокрацията е оранжерийно цвете, тя не може да се справи с предизвикателствата на съвременния свят.За такива като нас, подходящ е точно Рамзан Ахматович.Щото . ако той управляваше България, нито един нямаше да мине границата нелегално, каналджиите шеше да ги разстрелва лично, еее, нямаше да има педеради...Щеше да има ред, за всички , които живеем на Запад,единственат пречк да се ъврнем в чудесната ни Родина, е анархията, липсата на правила.

Яничорбаджи

 Живеем в непознат обществен  строй - пост комунизъм. Той включва най-лошите страни на комунизма и капитализма. В него място за демокрация няма. 

Казуса
снимка на Казуса

Главен проблем за възприятията за демокрация у българите идва от това, че групичката политици и политически образувания, които са си прикачили титулата "демократически" и назовават секи извън маргиналния им кръжец с епитета "комунист" и прочее синоними според тях на "недемократичен", се асоциират от българите катоа празнословци и сребреници в политиката. 

Как, когато гледа хора като Стефан Тафров, Радан Кънев и Миглена Кунева, да не си мисли българинът, че демокрацията е кофти?

kaily
снимка на kaily

Интересно заглавие, влизам и на вторие ред отровено общество.

Докато първото се приема задължително с второто, ептен ще ерозира.

Magi

Коя демокрация? Нашата ли? При нас има всичко друго освен демокрация.

дена

  Според мен единствената държава в която има действаща демокрация е Швейцария където през седмица две се провеждат референдуми и правителствата изпълняват решениата им , а не налагат техни на народа си .

Sine_metu

Нед., 16/06/2019 - 13:24 (нов)

mick

Демократите дето яко се облажват лесните пари са ти напълнили главата с глупости. Вярваш им на приказките, а не на действията.  И на запад си има клептокрация

 

Бъркаш основни понятия.

 

Лесните пари и тем подобни можеш, подчертавам можеш - с известна погрешност, но все пак, да отнесеш към т. нар. държава на всеобщото благоденствие. Тя, ДВБ, се постига при различни политически системи : империя, олигархия, дикатура, демокрация... Ти просто смесваш причина и следствие.

 

Клептокрацията е политическа система, в която участието в политиката е главният източник за забогатяване. Крилатата фраза е „държавата - еднолично предприятие на политиците“. Това е клептокрацията. Христоматийна кл. стои пред очите ти в мамковината.

На запад има корупция, но не и клептокрация. Там политиците са сиромаси в сравнение с висшите класи.

принцеса Даяна

"Демокрацията" която "демократите" наложиха в Либия се оказа, че е канибализъм. У нас "демокрацията" е партийна мафия. Затова когато се говори за демокрация първо следва да се изясни кого обслужва: канибалите ли, бандитите ли, или мнозинството от населението?

Backspacer

А какво е Демокрацията? Да го.....у....ба :(

Backspacer

Що е то партийна мафия, канибали, бандити? Моля, разяснете, принцесо ;) 

Влез или се регистрирай за да коментираш

×