facebook
twitter

Консулт

Консулт

Дарението поражда задължения за дарителя и права за надарения

3 766
 Снимка: Архив

Как се прави дарение? По какви правила, как се оформя, какви са последиците?

Е.Ф., София

Предмет на дарение може да бъдат всякакви вещи - движими, недвижими, може да е апартамент, парцел, пари или кола. Може да се даряват и ценни книги, дори вземания.  Задължително е обаче собствеността, която ще се дарява, да съществува реално. Обещанието за дарение не произвежда никакво действие. Дарението, доколкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, с който е направен, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни. 

Дарението определено е вид договор. Затова и той се подчинява на правила, описани в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Така в чл. 225 е посочено, че "с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема".  На практика тук става дума за едностранен договор, при който една от страните придобива права, а другата - задължения. Дарението е едностранен договор, тъй като например дарителят дължи прехвърляне на собствеността на дарената вещ. Надареният не поема никакви задължения. За него има само права - в случая той придобива право на собственост върху вещта, с която е надарен. Едностранният договор се различава от едностранната сделка. Дарението е едностранен договор, но двустранна сделка, тъй като и при него участват две насрещни волеизявления - на дарителя и на този, който приема дарението. Докато при едностранната сделка се съдържа само едно волеизявление.

Ако дарителят е физическо лице, то той трябва задължително да е дееспособен. Законът е категоричен, че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие деца са нищожни. Дарение обаче може да получи всяко физическо или юридическо лице, без значение от възраст. 
Оформянето на дарението много често става пред нотариус. По закон дарението на движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване, а на ценни книжа - по надлежния начин за прехвърлянето им. Ако пък се даряват недвижими имоти или вещни права върху тях, трябва формален договор, оформен пред нотариус. Тук тази форма е изискване за действителност. Става дума на практика за изготвяне на нотариален акт, към който се прилагат редица документи, като например документ, че дарителят е собственик на подарявания имот.
Може и специален закон задължително да изисква движима вещ да се дари по особен начин. Такъв е случаят с автомобилите. При тях не може да се дари чрез просто предаване на автомобила. Тук трябва да има писмен договор с нотариална заверка на подписите.
Важно е да се знае, че дарението може да бъде отменено. Според ЗЗД това може да стане само при определени обстоятелства. Например, когато дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление. Или пък набеди дарителя в престъпление, или отказва да му даде издръжка, от която той се нуждае.
Искът за отмяната може да се предяви в едногодишен срок. Той тече от момента, в който на дарителя са станали известни основанията за отмяна на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Все още няма коментари

Още

Внимавайте откъде купувате врати
Законът позволява трансформация на лично имущество при развод
Не чакайте червената лампичка за горивото да свети дълго

24.07.2020

1079 2

Влез или се регистрирай за да коментираш