facebook
twitter

Консулт

Какво става при развод, ако в брака има едноличен търговец

936
Снимка: Архив

Какво се случва при развод, ако в семейството има едноличен търговец, на чието име има автомобил, имот? Отговаря ли съпругът, който не е ЕТ, за поети от търговеца задължения?

В.Щ., София

 

Като едноличен търговец (ЕТ) може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната, разпорежда Търговският закон. Това става със специално заявление, в което се посочват име, адрес, ЕГН, седалище, предмет, фирма, под която ще се извършва дейността. Всичко това се вписва в Търговския регистър. Законът изрично разпорежда, че едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Има десетки хиляди ЕТ. Това действително често поставя остро въпроса какво се случва с тях и имуществото им при развод, като се има предвид, че на ЕТ може да се водят автомобили, имоти, техника.  

Години наред подобни ситуации не намериха еднозначен отговор - едни съдилища деляха имуществото и на едноличния търговец, като го поставяха в рамките на съпружеската имуществена общност, други оставяха едноличния търговец и имуществото в него само на съответното физическо лице, което го е регистрирало. През 2001 г. Върховният касационен съд прие тълкувателно решение, с което се постара да уеднакви съдебната практика. Основополагащото в него е, че се възприе правило, според което вещи, права върху вещи и парични влогове, придобити през брака от съпруг едноличен търговец в резултат на търговската му дейност и включени в търговското предприятие, принадлежат само нему.

Това означава, че в този случай има изключение от правилото, че всичко придобито по време на брака е и на двамата съпрузи. Семейният кодекс определя, че вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпрузите през време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи. При това независимо на кое име са придобити. Например купува се общ имот - той е само на името на единия, но върху него равни права имат и двамата. Тези норми обаче не важат за придобитото от ЕТ, например. Не действа и принципът, че при прекратяване на брака поради развод, смърт на единия от съпрузите или при обявяването му за недействителен дяловете на съпрузите са равни.

Имуществото на ЕТ се изключва от деленето. ВКС приема, че предприятието на ЕТ е обособено от останало имущество на съпруга търговец, вкл. и от съпружеската имуществена общност. Според върховните съдии не е част от тази общност и придобитото от едноличната фирма при вкарване на печалбата обратно в дейността му. Същото се отнася и до имотите, придобити от ЕТ през брака чрез учредяване на право на строеж и задължение за изграждане на бъдеща сграда. Те също принадлежат само на търговеца.

С решението на ВКС се определя и че ако съпругът едноличен търговец сключва предварителен договор за дейността на ЕТ - например купува имот или автомобили, съгласието на другия съпруг не е нужно. Същевременно съпругът нетърговец не отговаря солидарно за задълженията, които другият съпруг - ЕТ, е поел във връзка с фирмата.

Има обаче някои изключения от общото правило, че всичко в ЕТ е на съпруга, който се води собственик. Така според решението на ВКС ако в предприятието на едноличната фирма са били включени вещи и влогове, които са съпружеска общност, то тогава съпругът нетърговец може да иска дял от тях. Според тълкуването на ВКС съпругът на ЕТ при развод може да предяви иск за част от стойността на вещи или на дял от вземанията на едноличната фирма. Това обаче може да стане само ако те са на значителна стойност и съпругът нетърговец е допринесъл за придобиването им с труда си, със свои средства или с работа в домакинството. 

 

Все още няма коментари

Още

Саморъчно завещание може да бъде оставено на няколко места
Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър
Задължение по договор се изпълнява при строги правила

Влез или се регистрирай за да коментираш

×