Quantcast

Медия без
политическа реклама

Икономиките на Стара Загора и Велико Търново настигат големите градове

Габрово се нарежда на шесто място по доходи и стандарт на живот

16 Ноем. 2022
Стара Загора изпревари Бургас по произведен брутен вътрешен продукт.

София продължава да е лидер по всички икономически и социални показатели за развитие и да формира над 40% от брутния вътрешен продукт на страната. Кои обаче са областите и общините, които след столицата се представят не по-малко зле и бързо излизат от спада, отчетен по време на пандемията? На този въпрос отговаря новото изследване на ИПИ „Регионални профили 2022“.

На юг

се откроява икономиката на Пловдив, а също така на Стара Загора и Бургас - другите големи икономически центрове, които имат добра връзка с магистрала. Заради последиците от пандемията - основно върху туризма - Бургас вече е изпреварен от Стара Загора по брутен вътрешен продукт. По последни налични данни за 2020 г. БВП на Стара Загора е 5,1 млрд. лв., докато на Бургас - 4,6 млрд. лв. Сумарно икономиките на областите Стара Загора и Бургас се равняват на тази на област Пловдив. 

Пазарджик и Кърджали, където има добре развита преработваща и минна индустрия, също показват много добри икономически показатели. Пазарджик се откроява с добро състояние на пътищата - 55% от пътищата са оценени в добро състояние при 40% в страната, както и високата гъстота на жп мрежата. Пазарджик е първенец и по инсталирани ВЕИ мощности спрямо броя на населението.

Смолян за поредна година се откроява с доброто си образование, което се доказва от високите резултати на учениците на матурите - областта успешно се бори със София за първото място. Тук се отчита и най-високият коефициент на записване в училище и най-нисък дял на напуснали. Областта е на първо място в страната по брой на преподаватели, вероятно заради многобройните малки училища. Областта обаче не може да се справи с обезлюдяването. 

Бургас пък се очертава като първенец по показател "околна среда" - с почти 90% рециклиране на битовите отпадъци, голяма горска територия, висок дял на ВиК мрежа и пречиствателни станции.

На север

Варна запазва лидерството си в северния регион въпреки удара на пандемията върху туризма. Това е така, защото морският град може да разчита и на добре развитата индустрия в периферията. С БВП от 7.3 млрд лв. за 2020 г. икономиката на Варна носи малко над ¼ от брутния продукт на цяла Северна България.

По-слабата свързаност между областните и общинските центрове на Северна България продължават да предопределят до голяма степен изоставането й от Южна България. Той обуславя и липсата на големи икономически центрове с изключение на Варна. Все пак има няколко града, които показват обнадеждаващи резултати.

Велико Търново почти се изравнява по БВП с Русе, показва проучването на ИПИ.  

Впечатление прави Габрово, който благодарение на развитата си индустрия, се нарежда на едно от челните места (след столицата и още четири от най-големите градове) по доходи и стандарт на живот. Градът е на 6-то място по БВП на човек, с ниско ниво на бедност - 12% от населението при средно 22% за страната, със заетост над средната за страната и с голям дял на пенсионерите с пенсии над линията на бедност. Габрово е един от градовете с висок дял на висшистите в работната сила.

С висока заетост и образована работна сила се откроява и Велико Търново. Негативен показател обаче е ниският коефициент на демографско заместване на тези два града - много по-малък брой млади хора влизат на пазара на труда в сравнение с тези, които се пенсионират.

Потенциал показва и Плевен. Градът се откроява с достъпа до добро образование и добра здравна грижа, благодарене най-вече на медицинския университет в този град. В Плевен има и най-голям брой лекари - общопрактикуващи и специалисти, на глава от населението. Както и най-голям брой болнични легла - 11 на 1000 души, при средно за страната под 6, и с това привлича пациенти от други области.

Видин пък е областта с най-ниски местни данъци, но причината е недобре развитата икономика, която местната власт се опитва да стимулира. За търговия на дребно местният данък за тази година е под 5 лв., при 13 лв. средно за страната  и 20 лв. за София 20 лв.

Администрацията най-добре работи в Добрич, показва още проучването. В този град се отчита високо, почти пълно, покритие на кадастралната карта, както и високо ниво на е-управление и услуги на едно гише.

Търговище е с водещи позиции по показател "ред и сигурност". По принцип малките общини излизат начело заради по-нисък брой престъпления. В Търговишкия съд има по 5 дела месечно - двойно по-ниско от средното за страната, като се отразява е на бързината на провораздаване.

Русе се отличава с интензивния си културен живот, който бързо се възстановява след пандемията. В крайдунавския град се отчита най-висок брой посещения на театри, кина, библиотеки след столицата.

По привлечение инвестиции на първо място се нарежда област София. В периферията на столицата се концентрират много индустриални производства и логистични паркове. В тази област се включва и Средногорието с добре развитата си минна индустрия.

Брутен вътрешен продукт на областите в България през 2020 г. (в млн. лв.)

Ключови думи:

регионални профили, ИПИ, 2022

Още по темата