Quantcast
1/3 от общините са намалили таксите за детска градина | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

1/3 от общините са намалили таксите за детска градина

Посещаването на забавачка увеличава шансовете за завършване на висше образование с около 35%, показва изследване на Тръст за социална алтернатива
490
 Илияна Кирилова

Само една трета от общините у нас - 28% - са премахнали напълно или са намалили отчасти таксите за детска градина. Едва 20-30 от общините са премахнали изцяло таксите. Това показва проучване между декември 2020 г. и януари 2021 г. на фондация "Тръст за социална алтернатива", при което са получени отговори от 55% от всички общини в България. Очакванията на организацията са до края на годината броят им да се удвои, т.е. над 1/2 от общините да предвидят облекчения при таксите за детска градина.

Припомняме, че с промени в училищния закон от септември м.г. държавата пое ангажимент да подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование (от 4 г. нагоре) в детските градини и училища. Законът въведе децентрализиран подход за определяне на обхвата на мярката - държавата предоставя на общините определен осреднен стандарт на дете, което се обучава в целодневна детска градина в задължителните за предучилищно образование групи, а общините задължително следва да използват поне 50% от средствата за пълно освобождаване от такси на определена група деца, но сами вземат решение дали да отменят таксите за всички деца, или за определени групи и кои.

Към началото на 2021 г. само 16% от общините у нас са приели промени в местните наредби, които да освободят частично или изцяло родителите от заплащането на такси за детска градина, показва проучването. Преди това 17% от тях вече са били премахнали таксите за детска градина изцяло, или само за децата в предучилищни групи. Най-голям е делът на общините, които са стартирали процедура по въвеждане на промените, но им е необходимо допълнително техническо време - 41% от анкетираните. Прави впечатление и значителният брой общини - 21%, които не познават достатъчно законовата разпоредба и имат нужда от допълнителни указания.

По отношение намеренията за това как точно да се приложи новата мярка, близо 1/4 от общините, които вече имат конкретни планове за прилагането й, възнамеряват да използват получените пари за пълно освобождаване от такси. Голям е и делът на общините, които очакват да насочат повече от 50%, макар и не всички средства, за пълно освобождаване - близо 20 на сто. 13.4% от тях планират да останат в рамките на минимално изисквания от закона праг - не по-малко от 50% от получената сума да бъде използвана за пълно освобождаване от такси. Над 40% от общините, макар да са в процес на планиране на мярката, все още не могат да направят точен бюджетен разчет. Иначе, преобладаващата нагласа сред общините (51%) е от такса да бъдат освободени всички деца в задължителна предучилищна възраст. Една на всеки четири анкетирани общини предвижда да въведе социални критерии за пълно освобождаване, а едва 5% са общините, които планират да въведат критерий от икономически характер (семеен доход и др.).

В България детската градина все още остава твърде скъпа за много семейства с ниски доходи, заключават от ТСА. Таксите, дължими от родителите за посещаване на детска градина, представляват сериозна бариера пред включването в ранно образование на деца от уязвими групи, а безплатната детска градина намалява наполовина дела на незаписаните деца от такива общности, показва анализът им. Още през 2017 г. изследване на Световна банка върху проект "Готови за училище" на Фондация "Тръст за социална алтернатива" доказа, че безплатната детска градина намалява броя на незаписаните деца с 50%, а посещаването нараства с 20%. Посещаването на детска градина освен това увеличава шансовете за завършване на висше образование с около 35%. Нещо повече, заетостта сред лицата от ромски етнически произход, посещавали детска градина, е 40% по-висока, а доходите им са с 30% по-високи от доходите на лицата, които не са посещавали детска градина. 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Най-често посочваните от общините предизвикателства са тези от финансов характер, вкл. как да се дофинансира обхващането на повече деца от мярката за пълно освобождаване и как полученият ресурс да се комбинира с вече действащи други източници в рамките на бюджетната година. По-развитите общини имат избор да съфинансират пълното премахване на таксите за всички деца в предучилищни групи от собствените си бюджети. По-малките общини обаче, които са с по-ограничени бюджетни средства, се оказват пред необходимост да изберат конкретни критерии за пълно премахване на таксите за отделни категории деца. 

От ТСА заключават, че се очаква разширяване на обхвата на посещаващите градина деца спрямо предходната година, но не с толкова, колкото би се разширил, ако мерките бяха фокусирани. "Това е така, защото някои общини избират да използват държавната субсидия за подкрепа на пълно премахване на такси за категории деца, за които общината досега е поемала разхода, и да използват другата част от субсидията, за да намалят частично таксата за всички останали деца. Спорно е дали това е най-ефикасният подход за разходване на бюджетния ресурс, защото финансовата подкрепа няма доказан ефект върху посещаемостта на деца, които не са в икономически неравностойно положение, както и защото в общини с недостиг на места, намаляването на таксите с малко може да се възприеме отрицателно от родителите", пишат изследователите. Според тях, за да се увеличи редовното посещаване на детска градина на икономически най-уязвимите деца (каквато бе първоначалната философия на мярката), е нужно цялостно субсидиране на таксите чрез бюджета. "С цел поетапно въвеждане на такъв подход, може да се пристъпи таргетирано - например общините с най-високи нива на детска бедност да получат ресурс за пълно покриване на таксите за всички възрастови групи, докато останалите общини получат ресурс за частично покриване на таксите, както сега", предлагат те.

 

 

 

 

 

 

 

Още

Печалбата на банките за 2022 г. удари нови рекорди

01.02.2023

894
Някои банки увеличиха таксите двойно
Някои банки увеличиха таксите двойно

27.06.2022

МИЛА КИСЬОВА

15075
6% от децата отпадат от училище заради бедност

18.01.2023

226