Quantcast
Компенсациите за родители не влияят на другите помощи | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

Компенсациите за родители не влияят на другите помощи

Добавките за пенсионери също не се броят за доход при определяне достъпа до подпомагане
185
 Илияна Кирилова

Антикризисните мерки проходиха трудно - родителите трябваше да чакат края на годината, за да получат подкрепа за седмиците, в които са принудени да ползват неплатен отпуск заради затворените училища. След два неуспешни опита социалното министерство успя да налучка условията, които направиха компенсациите по-достъпни, и според последната информация от 16 февруари над 35 000 семейства са получили средно по около 900 лв. по тази линия. У много от получателите обаче възникна притеснение, че заради компенсацията ще загубят право да получават друг вид социални и семейни помощи, тъй като ще попаднат в по-висока доходна група. В. "Сега" поиска консултация по този въпрос от Агенцията за социално подпомагане.

С тази помощ държавата компенсира в определена степен тази загуба, която е в резултат на въведени от нея ограничения. В този смисъл и условията за достъп до помощта са по-облекчени в сравнение с другите социални помощи, посочват от агенцията. Именно за да не се допусне ограничаване на правото на социално подпомагане, помощта е регламентирана като месечна целева социална помощ в Правилника за социално подпомагане. В този случай получените средства не влияят върху получаването на другите помощи, уверяват от АСП. Ето кои доходи се зачитат и кои - не, при определянето на достъпа до помощи:

 

ДОХОДИ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ

Доходи за отпускане на социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са всички брутни приходи, произхождащи от: трудова дейност; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество; продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност; наем, рента и аренда; авторски и лицензионни възнаграждения; дивиденти и доходи от дялово участие; премии и награди от спортни състезания; обезщетения и помощи; пенсии; стипендии; еднократни и месечни помощи, средства и добавки за деца; присъдени издръжки.

 

НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ДОХОДИ
- помощите, отпуснати по реда на правилника и на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за целевата помощ за отоплениe;
- добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
- помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца, и помощите, предоставяни от фонд "Социална закрила" по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане;
- хуманитарните помощи;
- еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
- добавките към пенсията на ветераните от войните;
- помощите, определени с акт на Министерския съвет;
- доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок 1 г.;
- трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в програми и мерки за заетост по закона за заетостта и националния план за действие по заетостта;
- стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование;
- финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания;
- еднократните помощи при смърт на член от семейството;
- трудовото възнаграждение, получено по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, и свързаните с него плащания;
- възнагражденията и свързаните с тях плащания на учениците, включени в дуално обучение;
- застрахователни обезщетения.

Що се отнася до целевото енергийно подпомагане, доходният критерий е още по-либерален, защото освен посочените по-горе елементи не се считат за доход и месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, допълват от АСП.

Ключови думи:

консулт

Още

Съсобственик на имот има право на съразмерна част от наем
Към кандидатите за държавни служители има ред изисквания и ограничения
Неплащането на издръжка може да докара наказателно дело и присъда