Quantcast

Медия без
политическа реклама

Европейският съд реши спор за матрак

Върховният съд на Германия отнесе въпроса до Съда на ЕС в Люксембург

27 Март 2019
Матрак от каталога на фирмата за онлайн продажби Slewo, който е на сходна цена със спорния.

Правото на отказ на потребителите при покупки в интернет важи и по отношение на матрак, чиято защитна опаковка е била отстранена след доставката му, реши Съдът на ЕС, сезиран от Върховния съд на Германия заради спор между клиент и фирма за онлайн продажби.
Както и при дрехите, може да се приеме, че търговецът е в състояние да възстанови продажната годност на матрака чрез почистване или дезинфекция, без да наруши здравните или хигиенните изисквания, постанови съдът, базиран в Люксембург.
Казусът, описан от пресотдела на съда, е следният: Г-н Саша Ледовски купува матрак от уебсайта на германската фирма  за онлайн продажби Slewo. При получаването на стоката той маха найлона, в който е бил опакован матракът. След това връща стоката на Slewo, като иска фирмата да му възстанови 1094,52 евро, плюс транспортните разходи за връщането на матрака.
Slewo смята, че клиентът няма право на отказ, каквото потребителите по принцип имат в продължение на 14 дни след покупка в интернет, защото Директивата за правата на потребителите изключва правото на отказ, когато става дума за „запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето, или по хигиенни причини и които са разпечатани след доставката им“.
Сезираният със спора Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) отправя запитване до Съда на ЕС за тълкуването на Директивата. Той иска в частност да установи дали стоки като матраците, чиято защитна опаковка е отстранена от потребителя след доставката им, попадат в обхвата на предвиденото в Директивата изключение.
С днешното си решение Съдът на ЕС отговаря отрицателно на този въпрос. Следователно, ако потребителят отстрани защитното фолио на закупен в интернет матрак, това не е пречка да упражни правото си на отказ.
Съдът припомня, че целта на правото на отказ е да защити потребителя в особения случай на продажбата от разстояние, при който той няма възможност да види стоката преди сключването на договора. Ето защо това право е предназначено да компенсира неблагоприятното положение на потребителя при договорите от разстояние, като му предостави подходящ срок за размисъл, през който той да има възможност да прегледа и да изпита придобитата стока в степента, в която това е необходимо, за да се увери в естеството, характеристиките и доброто ѝ функциониране.
Що се отнася до обсъжданото изключение, именно естеството на стоката би могло да оправдава запечатването на опаковката ѝ по здравни или хигиенни причини. Затова с разпечатването на опаковката на такава стока гаранцията ѝ от здравна или хигиенна гледна точка отпада. Щом потребителят разпечата опаковката и стоката съответно изгуби
гаранцията си от здравна или хигиенна гледна точка, има риск такава стока вече да не става за употреба от трето лице и поради това да не може отново да се пусне в продажба.
Според Съда на ЕС матрак като обсъждания в случая, чиято защитна опаковка е отстранена от потребителя след доставката, не попада в обхвата на това изключение от правото на отказ.
Всъщност, от една страна, макар потенциално да е бил използван, такъв матрак не става само по тази причина окончателно негоден за нова употреба от трето лице или за ново пускане в продажба. В това отношение е достатъчно например да се припомни, че в хотелите един и същ матрак служи на поредица от клиенти, че съществува пазар на употребявани матраци и че е възможно основно почистване на използваните матраци.
От друга страна, от гледна точка на правото на отказ матракът може да се приравни на дреха — категория стоки, за която Директивата изрично предвижда възможност да се връщат след пробването им. Тази аналогия е възможна, доколкото дори в случай на пряк контакт на тези стоки с човешкото тяло, може да се смята, че след връщането им от потребителя търговецът ще е в състояние чрез обработка като почистване или дезинфекция да възстанови годността им за нова употреба от трето лице и съответно за ново пускане в продажба, без да засегне здравните или хигиенните изисквания.
Съдът обаче подчертава, че съгласно Директивата потребителят отговаря за всяко евентуално намаляване на стойността на стоката, причинено от боравене с нея, без обаче да губи правото си да я върне.