Quantcast
И задочните студенти ще могат да ползват общежитие | СЕГА
facebook
twitter

ВОДЕЩИ НОВИНИ / Просвета

И задочните студенти ще могат да ползват общежитие

МОН увеличава издръжката на студентите, учещи растителна защита, растениевъдство и животновъдство от 3465 на 3672 лв.
1 097
 Снимка: Архив

Право на студентско общежитие ще имат не само студентите в редовно обучение, но и тези, които са в задочна форма. Както и досега, студентските столове ще могат да се предоставят за управление на външни фирми, като те ще могат да си начисляват максимум 15% печалба. Това предвиждат промени в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, предложени от просветното министерство. С нея се променят и текстове от друга наредба - за финансиране на професионалните наравления, които увеличават издръжката на обучението на студентите в две направления - растителна защита и животновъдство.

Повечето от поправките се правят, за да се внесе яснота или да се допълнят някои текстове, които са се тълкували нееднозначно, посочват вносителите от МОН. Добавят се и повече разпоредби за ползването на студентските столове, ползването и контрола на които не са били достатъчно добре уредени. "Наблюденията от ежегодно извършваните проверки в студентски столове през последните години показват някои случаи на неправомерно ползване на храна, намалена с размера на държавната субсидия, от лица, които нямат право", пише в оценката за въздействието на проекта. Знапаред в студентските столове ще могат да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, но при две условия - наличие на свободен капацитет и като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността й.

Досега общежития можеха да ползват само студенти, специализанти и докторанти в редовна форма на обучение, но занапред това право получават и задочниците с цел уеднакяване на режима за двата вида студенти. Това обаче ще е "при условие, че са останали свободни места след настаняването на студентите, докторантите и специализантите по чл. 23, ал. 2 от всички висши училища в населеното място и членовете на техните семейства". Във въпросния чл. 23 попадат българските студенти, които се обучават в редовна форма и заплащат такси, чуждестранни студенти, обучаващи се у нас по междуправителствени спогодби или по актове на МС, както и българските докторанти и специализанти, обучаващи се в редовна докторантура.

Според досегашната наредба, студентите, отговарящи на условията за ползване на студентско общежитие, които не са настанени поради недостиг на места, получават месечна парична помощ при ползване на свободно наета квартира, чийто размер се определя ежегодно с постановлението за изпълнението на закона за държавния бюджет за съответната година. Новият проект обаче премахва това задължение за предоставяне на парична помощ по две причини - както заради "установени при извършени проверки нередности, така и поради значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години, което позволява желаещите да бъдат настанени в студентско общежитие".

Университетите и досега се договаряха с външни фирми, които да управляват студентските столове (които често са на загуба), но занапред тази дейност се регламентира. Те пак ще могат да сключват договори с предприятия в областта на общественото хранене за студентско столово хранене, като правата и задълженията на страните ще се уреждат в договори между тях. Така на висшите училища, които по една или друга причина не могат сами да управляват студентското хранене, няма да се налага да искат разрешение от МОН за отдаване под наем на студентски столове. С промените се въвежда изискване, когато дейността в студентските столове се осъществява от наемател, регистриран по Търговския закон, в себестойността на храната (продукцията) да се допуска начисляване на данък добавена стойност и печалба за търговеца в размер, не по-висок от 15 на сто от дефинираната в наредбата себестойност. С други думи, цената на храната може да се оскъпява с не повече от 15%.

Електронно

С промените се въвежда централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове, като допълнителен модул, и доразвиване на системата за заетост на студентските общежития, изградена от МОН. Необходимите компютърни конфигурации и връзка с интернет ще се осигуряват от висшите училища, съответно от "Студентски столове и общежития" (ССО) - ЕАД, а софтуерът и поддръжката на базата данни - от МО. За осъществяване на своята част от тази процедура МОН е сключило договор с "ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. "Системата ще позволи да се наблюдава в реално време дали храненето в студентските столове се извършва правомерно и да се прилагат своевременни мерки при установени нарушения", посочват вносителите.

В цифри

По данни на Центъра за информационно осигуряване на образованието, към 15-ти ноември 2019 г. броят на обучавани студенти във висшите училища е 199 26. По данни на дирекция "Висше образование" в МОН, студентските столове на висшите училища са 42, в тях общо има 7 346 места, като през 2019 г. в студентските столове на висшите училища са реализирани 1 139 403 хранодни.

 

ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ

С наредбата за общежитията и столовете се предлагат и изменения в Постановление 162 на МС за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления. Те увеличават издръжката за обучение на три професионални направления заради нуждата от такива специалисти - растениевъдство, растителна защита и животновъдство, като коефициентът им - в момента 5, по който се умножава базовия норматив за издръжка на обучението (693 лв.), вече става 5.30, т.е. издръжката им скача от 3465 лв. на 3672 лв. Разширява се и обхватът за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се в направленията педагогика, педагогика на обучението по, теория и управление на образованието, икономика, администрация и управление и туризъм.

Още

Над 20 хиляди студенти ще стажуват по европроект

02.03.2021

337
МОН ще привлича българи от чужбина за висшите ни училища
Университети в Англия замразяват таксите за европейци