facebook
twitter

Вие сте тук

33 постове / 0 нови
Последно съобщение

Страници

бонго-бонго
снимка на бонго-бонго

По няkоu cтokoBu гpynu е налuце cnagaнe на натуралнuте npogaжбu.

Taka наnрuмер, no gаннu на ЦСУ за npogageнuтe гpynu cтoku на населенuето 8 търгоВсkата мреЖа, nрез 1988 г. бяха npogageнu nо-малkо В сраВнение с 1987 г. от слеgнuте cтoku: -

от хранuтелнuте: захарнu uзgелuя с 4,8 хuл.тона;

npecнu зеленчуци с 18,1 хuл.mона; nлogoBe (Вkл. guнu u nъneшu) с 40,0 хuл.тона.

-от нехранuтелнuте:

Вълненu nлатоВе с 0,8 млн.метра;

горно трukотаЖно облеkло с 1 ,О млн.броя;

трukотаЖно бельо с 2,1 млн.броя;

цВетнu телеВuзорu с 11 ,4 хuл.броя;

аВтоматuчнu nералнu с 1 3, 7 хuл.броя;

лeku аВтомобuлu с 12,2 хuл.броя.

В същото време, nроuзВоgственuте npegnpuятuя nроgължuха ga nроuзвежgат, а търгоВсkuте органuзацuu ga kynyвaт, разлuчнu вugoвe облеkла, oбyвku, мебелu u gpyгu, kouтo не отгоВарят на съВременнuте uзuckвaнuя u залежават.

...

За nepuoga 1970-1988 г. nроuз8еgенияm национален goxog no цени на cъomBemнama гоgина нарасна с инgеkс 285,7 на cmo (среgногоgишно с meмn 6;-0 на сто), а масата на сВобоgнuте nарuчни среgстВа на населенuеmо - с uнgekc 510,1 на cmo (среgногоgишно с 9,5 на cmo). Тезu gанни gaBam осноВание ga се тВърgu, че В ukoнoмukaтa на страната uма оnреgелени инфлационни nроцеси. Те се nрояВяВат глаВно В сkрита форма, намираща израз В натруnВането на излuшнu nари у населението npu налuчuето на стоkоВ gефuцuт. В nо-малkа стеnен uнфлацuоннuте npoцecu се прояВяВат В яВната форма на nоkачВане на ценuте на gребно, глаВно тъu kато у нас ценuте на gребно на осноВнumе npogykтu по npaBuлo се регламентират от gърЖаВните органи. И метоgиkата за uзчuсляВане нарастВането на ценuте от ЦСУ не е съВършена. ПоВuшаВанеmо на ценuте от nромяната на асортuмента, изчезВането от nазара на nс-еВтuнuте cтoku u т.н., не се отразяВа Върху изчuсляВанuя uнgekc на uенuте.

Тъu kато Все още у нас не е разработена сuстема за обхВата, отчитането u аналuза на uнфлацuоннuте npoцecu, само по kосВен път моЖе ga се оценu geucтBueтo на няkоu фаkторu за разВuтuе на uнфлаuuоннuте npoцecu.

 

Годишен отчен на БНБ за 1988 г.

Simplicissima
снимка на Simplicissima

От една страна -- жал ми е за Sine metu, май е запокитен оттатък Урал.

От друга -- бях го пратила малко преди това у лево.

Но пък от трета вярвам си на сантимента и не мога го прежали, само щото думи некви издумал.

Тъй че няма да му мълча след гореизложените съображения в числа дето.

 

Това, че сме имали БВП  на глава плюс растеж на завидно ниво през соца, ме устрели право в сърдцето.

Сега, всеки, който е дошъл от соца и е побачкал макар и малко подир него, било тук или оттатък, знае, че поне в Европа по-голяма експлоатация на човек от човека няма другаде такава, както беше при соца.

Това първо.

А второ и трето: къде, Сине майчин и бащин, отиваше този завиден БВП? Защото очевидно не отиваше за все по-нататъшното благоденствие на "населението". Ааа, благородно сме подарявали част от него за нашите братя от бившите колонии, за недоосвободилите се роби на труда по земното кълбо? На безценица сме давали продукцията си на Изток, в замяна на "Слънцето и въздуха"? Тоже неплохо!

Или може би за грандомански индустрии като Кремиковци, дето работеше с вносна руда? Само за да създава работни места за хиляди провинциалисти, които инак нямаха шанс да живеят край столицата.

Че живяхме на заем, туй четвъртото всеки длъжник удобно забравя, човещина е. Да гепиш пенсионния фонд одма след Девети-1944, или да теглиш заем след заем от гадните империалисти, това не е баш за пред хората, ама пък е човещинка.

Има и пето, то е най-хубавото. да даде Господ всекиму, който има да плаща грехове. И то е, че същите убавци, дето 45 години ни правиха на маймуни, накрая ни свиха номера с демокрацията по НЕПаджийски не, ами по горбачовски, черномирдински, елцински и путински. И за кашмер ни гудиха накрая шебек за вечен началник на държавата, снесения в милиционерските скути незаконен банкянски син на бай Тодар ?

 

Прабаба ми казваше за дебелоcepите комуняги:

Кат немат срам от Бога, страх немат ли?

Ти, сине, мету си немаш, баби.

Та за срама и не питам.

Щото по-добре от мнозина знаеш кое как беше. Освен ако не си роден в навечерието на Великия преход. Ако е тъй, да ме прощаваш, сине. С още малко ex animo в мисленето и ще излезеш на чист въздух. Не бой се, сине, няма да простинеш от вятъра на истината. Ще ти хареса, а на бас.

 

––––––––––––––––

PS Ха, гледам: СЕГА е публикувана специална статия по въпроса за носталгията, доминираща света на Сине мету и останалите (без)душки:

https://www.segabg.com/category-observer/kak-se-st...

Страници

×