Quantcast
КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан" | СЕГА
facebook
twitter

Вие сте тук

4 постове / 0 нови
Последно съобщение
СЕГА администратор
КФН отне лиценза на застрахователна компания "Юроамерикан"

Комисията за финансов надзор съобщи, че е взела днес решение за отнемане лиценза за извършване на застраховане на ЗК "Юроамерикан" АД.

Комисията посочва следните основания:

От периодично представяните в КФН от ЗК "Юроамерикан" АД финансови справки и отчети е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.

От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., ЗК "Юроамерикан" АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.

На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на ЗК "Юроамерикан" АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания. Видно от представените в КФН от ЗК "Юроамерикан" АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.

Освен това ЗК "Юроамерикан" АД не разполагала с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството. Назначавани са лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган. Не са представяни документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност. Липсвали актуални вътрешни правила и политики.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на ЗК "Юроамерикан" АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.

Към статията във в. СЕГА
Умберто Жеко

защо няма държавен застраховател?

paragraph39

УМБЕРТО ЖЕКО,

/:/ защо няма държавен застраховател?

.........................................................................................................................

Защото НЕнародната/след 1989 г./ "демократична" Република България е ЧАСТНОкапиталистическа държава- за разлика от до 1989 г., когато беше и Народна и ДЪРЖАВНОкапиталистическа/социалистическа!/ държава!

А всяка държава е инструмент за реализиране и защита на господстващата в Обществото Класа! А в частнокапиталистическата държава господстващата Класа е на ЧАСТНИЦИТЕ капиталисти и рентиерите- включително и собствениците на частните застрахователни дружества/ и на банки!/!

А една държавна собстевонст застрахователна фирма/ или банка/ може да функционира и при минимвм или нулева чиста Печалба! И ако такава държавна собственост фирма/или банка/ е на Пазара и функционира, тя, включвайки/калкулирайки/ в цената на услугата си по-малък % Печалба, може да "подбива"/ но без Дъмпинг!/ цените на ЧАСТНИТЕ фирми/и банки/- които, обаче, са, за да реализират възможно най-голяма, най-лесна и най-бърза Печалба/което е основен Закон на частния Капитализъм/! Частният капиталист НЕ създава частната си фирма, за да задоволява обществени потребности, а за да реализира Печалба/максимално възможната!/, задоволявайки обществени потребности!

Ерго, държавата /НЕнародната след 1989 г.!/ премахна, като ги приватизира, държавната собственост застрахователна фирма ДЗИ/и държавната собственост търговски банки!/- за радост и в услуга на частните такива! Такава е природата и функцията на ЧАСТНОкапиталистическата държава по Света и у нас!

Впрочем, както неведнъж съм казвал и доказвал и тук, ЛИПСАТА на държавна собственост фирми, произвеждащи стоки и услуги за Пазара, е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО- тъй като, по Конституция, държавната и частната собственост са равноправни и равностойни, а Гражданите и фирмите имат право на Избор коя от тях да ги обслужва! А когато им е отнето това право/поради тотално приватизиране на държавната собственост такива фирми!/, Държавата фактически е отнела на Гражданите и фирмите правото им на Избор!

Толкоз просто и логично е, че го знае и разбира дори всяко дете- стига да НЕ е закърмено с ЕТАЦ, де!

КАЗАХ!

 

vetov

..една държавна собстевонст застрахователна фирма/ или банка/ може да функционира и при минимвм или нулева чиста Печалба..

Нещо повече - тя може да функционира много дълго и на загуба. Докато не фалира Държавата, която е покривала загубите.