facebook
twitter

Наблюдател

Бюджетът плати 7200 лв. за хавлии на студентските лидери

Такси на повикване, работни обеди от пица "Доминос", "университети" в Боровец и перманентна командировка - това е стандартът на живот за председателите на националното представителство на студентските съвети
 Снимка: профил във Фейсбук
Яна Вангелова

Студентските обединения навремето бяха голяма сила, но от доста години славата им поувяхна. Въпреки че навън нищо не се чува за тях, и днес правата на хиляди студенти би следвало да са защитени от студентските съвети и техния национален орган - националното представителство на студентските съвети. Оказва се обаче, че вместо за правата на студентите националното представителство се грижи повече за собствените си привилегии. В. "Сега" опита да надникне зад завесата на тази организация. Ето какво показаха проверките на доклади, сайтове, фактури, както и разговорите ни със студенти  -членове на НПСС.

............

КАКВО Е НПСС?

В националното представителство всеки студентски съвет на висше училище (общо 51) участва с един представител, без значение големината на вуза. Председател на организацията от 2016 г. насам е Яна Вангелова. Основните цели на съвета са да изгражда и поддържа активен диалог с държавните институции, да реализира правата на студентското самоуправление, да защитава социалните интереси на студентите и др. То трябва да изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката, да дава мнение по проекта на държавния бюджет в частта му за образование и наука, да съдейства за включването на обучаващите се в образователни, научни, културни, спортни и други дейности тук и в чужбина. Естествено, органът подлежи и на ежегоден отчет за извършените разходи, а бюджетът му следва да е публичен. Дали всичко това се случва?

Много студенти смятат, че сдружението не представлява никого, най-малко техните интереси. Проверка в сайта на Народното събрание не показва НПСС да е взело отношение по проекта на държавния бюджет. Няма и становище по горещия в момента законопроект за промени в закона за висшето образование, с които се прокарват сериозни реформи в сектора, включително и за увеличаване на таксите за някои специалности, което директно би бръкнало в джоба на студентите.

Кои са тогава "образователните, научните, спортните и други дейности", които НПСС насърчава и организира? От сайта на организацията научаваме, че сред проектите й са: приз "Студент на годината", приз "Носители на просвета", Летен и Зимен университет, както и център "Кариери" и ресурсен център. Ползата от всички тези дейности за редовите студенти клони към нула, показва одит на сдружението и работата му през 2018 г., извършен от Министерството на образованието. Летните и зимните университети например са нещо като луксозен тиймбилдинг, отворен само за членове на студентски съвети. В одита на МОН са цитирани любопитни разходи за тези прояви - 7239 лв. за хавлии, 2003 лв. за медали и купи, 7246 лв. за грамоти, плакети, флашпамет за летния университет, 5550 лв. за грамоти, термочаши, баджове и плакети за зимния университет, 8409 лв. за рекламни материали за "Студент на годината" и др.

 

УТВЪРДИ, БЕЗ ДА ГЛЕДАШ

 

МОН има право и задължение да проверява как се изразходват дадените от държавата средства, но не и дейността и решенията на организацията. Органът, който трябва да управлява финансите на представителството и да взема решения за целесъобразно разходване на средствата, е изпълнителният съвет. На практика обаче председателят се ползва с почти пълна автономия да харчи парите на сдружението, а ИС просто утвърждава направените разходи постфактум.

Информация що за разходи са това, почти няма, няма и обичайните документи, които ги доказват. Така например проверяващите установяват, че разходи за командировки, консумативи и различни договори се гласуват, като събранието ги получава в екселска таблица, без да се разглеждат същинските касови бележки и фактури за тези разходи. "Понякога запознаването с разходите и тяхното утвърждаване се случва и в затворена интернет група на същия принцип - без реални документи, а само по обобщена информация и/или таблици", пише в одита. Протоколите от заседанията стоят заключени в касата на НПСС и за запознаване с тяхното съдържание се изисква предварително съгласуване с председателя. С други думи, членовете на изпълнителния съвет твърдят, че не са запознати със съдържанието на протоколите. Нещо повече - някои от тях не са знаели и за сключени вече договори от Вангелова и извършени разходи по тях (например за договор с "Албена тур" за Летния лагер на НПСС и за заплащането на 7700 лв. за наем на зала в НДК за "Студент на годината" за 2018 г.).

 

НЕПОЗВОЛЕНО

 

НПСС е юридическо лице, като приходите му включват три пера - субсидия от държавния бюджет в размер на 0.03 на сто от средствата за издръжка на обучението (98 895 лв. за 2018 г.); допълнителни средства от бюджетите на студентските съвети на проектен принцип (за м.г. НПСС е разполагало със 189 хил. лв. приходи от внесени такси за организирани мероприятия и 25 хил. лв. целеви средства от университети за мероприятия), както и от дарения - за м.г. те са 2500 лв. Т.е. общо 316 хил. лв. Разходите за 2018 г. пък са били 317 хил. лв. От тях 62 хил. лв. (20%) са административни разходи, 250 хил. лв. (78%) - за национална дейност, и 5733 лв. (1.8%) - за международна дейност. В закона за висшето образование са изчерпателно посочени дейностите, за които могат да се използват приходите на НПСС - финансиране на национални програми за образователна, научна, културна, спортна и друга творческа дейност на студентите, както и за провеждане на международна дейност. В тях не са предвидени средства за административни разходи, а в същото време те заемат значителен дял от близо 20% от разходите на структурата, категорични са одиторите.

 

КОМАНДИРОВКА ДО ВКЪЩИ

За 2018 г. НПСС е направило разходи за 13 425 лв. за 98 командировки. "Председателят на НПСС се командирова еднолично, като едновременно издава заповедта за командировка, отчита се, одобрява отчетните разходи и извършва плащанията по тях", дори без доклад за извършена работа, пишат одиторите. Освен това в НПСС не е утвърден размерът на квартирните пари при командироване на служители на НПСС, което е довело до отчитане на разходи за нощувка в ценови диапазон от 18 до 120 лв. на ден на човек.

Одиторите са прегледали всички 38 заповеди за командировки на председателя в страната, за които са изплатени над 5000 лв. 20 от тях са с тръгване от София, където е седалището на НПСС, а в останалите 18 случая председателят се е командировал от Бургас (където учи), до София/Варна/Русе и обратно до Бургас с право на пътни и дневни квартирни пари. За тези пътувания са изплатени 2719 лв., (1519 лв. пътни, 1160 лв. дневни и 40 лв. квартирни). Вангелова е обяснила, че е докторант в Бургаския университет "Ас. Златаров". В качеството си на член на борда на директорите на "Студентски столове и общежития" тя ползва общежитие в Студентски град, където нощува, докато е в София, поради което не отчита квартирни разходи. През 2018 г. са изплатени и 1787 лв. за 9 командировки на Станислав Иванов - член на контролния съвет на НПСС и представител на Бургаския свободен университет, който е командирован както от Бургас, така и от София, за участие в срещи и със задачи, които не са свързани с участието му в КС на НПСС.

Особено любопитен момент представлява заключението на одиторите за установена "противоречива практика относно началната точка на командировките в страната" - от една страна, от седалището на НПСС в София, от друга - от местоживеенето/местопребиването на Вангелова - в Бургас. "По този начин се изплащат дневни, а понякога и квартирни разходи и в двата случая, което крие риск от неправомерно разходване на бюджетни средства", казват експертите. На това г-жа Вангелова е възразила с мотива, че местоработата на една национална организация е навсякъде, където има университети и каузи, свързани с провеждането на мероприятия и решаването на студентски въпроси, въпреки че седалището й е в София. Одиторите считат, че следва да се обсъдят и приемат правила за реда, начина и условията, при които се командироват лица за сметка на НПСС. "Практиката за командироване на председателя и в седалището на НПСС, и в населеното място на местоживеенето му може на практика да доведе до перманентна командировка", категорични са експертите.

 

ТАКСИ ДО РАБОТА

 

За да не закъснява за важна работа, председателката е сключила договор с "Йелоу такси", по който са изплатени 1335 лв. Решението за сключването на договора е одобрено от ИС на НПСС, след като са изложени мотиви, "че в някои случаи се налага максимално бързо придвижване от една точка на града до друга, което често пъти затруднява председателя и води до закъсняване при важни срещи". Плащанията са отчетени по банков път като административни разходи за сметка на получената държавна субсидия от МОН, посочват одиторите. За одитирания период са изплатени и 356 лв. за работни обеди от пици "Доминос", които са отчетени като представителни разходи за административната дейност на НПСС. Разходите обаче са платени в брой и не са разглеждани и утвърдени от ИС съгласно протоколите от проведените заседания.

За НПСС не важи и законът за обществените поръчки. Два договора са сключени неправомерно без конкурс въпреки значителния размер на средствата по тях - общо 174 хил. лв. Договорите са за настаняване на участници в летен и зимен лагер на сдружението. Разходите за първия са били 106 хил. лв., а за другия - 97 хил. лв. При проверка на изпълнение на договорите е установено, че липсват приемо-предавателни протоколи с детайлна информация за изпълнението на договора с "Рила Боровец" АД. "От представените документи не може да се извлече информация за ценовата категория на стаите, както и колко човека са настанени безплатно, поради което не може да се направи точна съпоставка на изплатените средства и предоставените услуги", казват одиторите.

 

ЗАЩИТА

Пред "Сега" Вангелова коментира, че атаките срещу нея идват точно сега, защото предстоят избори за нов председател. "Това предизвиква серия от критики, за да спечели "подходящият" кандидат. "Структурата беше 4 г. прозрачна, сега стана непрозрачна, сами си направете изводите защо", казва тя. По думите й всеки разход се отчита от нея до "стотинката", като дори имало критики, че се отчита толкова детайлно. "На сайта на НПСС е наличен и отчетът за дейността ми, в който са описани всички разходи по счетоводни сметки", коментира още председателката. За наличието на административни разходи тя твърди, че няма как да няма такива, при положение че организацията се нуждае най-малкото от секретар. Относно командировките тя посочва, че критиките на МОН са по повод нощувка от 100 лв. за зам.-председателя на НПСС, когато той е командирован от Пловдив в София. Това е било по време на европредседателството, когато всички хотели били заети и скъпата стая се оказала единствена възможност. "Може да се въведе максимална граница за нощувка, но не смятам, че това ще е най-работещо", казва тя. Освен организираните от НПСС мероприятия според Вангелова по-важни са другите дейности на организацията и реакциите й на сигналите от студенти, по които се е действало активно. НПСС е съдействало за увеличение на докторантските стипендии, алармирало е за проблем с изплащането на стипендиите в НХА, реагирало е по сигнали за сексуално насилие, корупционни практики в университетите, задължаване за купуване на учебници и т.н., отчита тя.

 

КОЯ Е ЯНА ВАНГЕЛОВА?

Яна Вангелова завършва средно образование в ПГТО „Добри Желязков” в Сливен. След това става студентка в университета „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, където се обучава и до момента. Бакалавър е по икономика, специалност маркетинг и магистър по стопанско управление, специалност международен бизнес. В момента тя е докторант по „организация и управление на производството” и магистър по „управление на европейски проекти“. Работила е в банка, била е координатор на кариерния център към бургаския вуз, а към момента се занимава професионално със събитиен мениджмънт, маркетингови консултантски услуги, промоутърска дейност и PR.

Между 2014 и 2016 г. Вангелова е част от ИС на НПСС и зам.-председател на органа. Начело е на НПСС от 6 февруари 2016 г. Понастоящем приключва вторият й мандат, който ще бъде и последен, тъй като има право само на два последователни 2-годишни мандата. Слуховете вещаят, че през февруари 2020 г. тя ще предаде поста на приятеля си, за когото внимателно подготвя почвата, обикаляйки  университетите из страната, всеки от който ще има един глас при избора на новия шеф.

Все още няма коментари

Още

Студентите настояват за удължаване на летния семестър
Държавата орязва с една трета приема в УНСС
Студентските бригади в САЩ не са отменени

01.04.2020

2503 31

Влез или се регистрирай за да коментираш

×