facebook
twitter

Консулт

КОНСУЛТ

Как се връщат внесени в повече данъци и осигуровки

2 235
 Снимка: Архив

Как мога да си върна внесени в повече данъци. Истина е, че не става дума за големи суми, но сигурно има някаква процедура по връщане?

Д.К., София

 

Определено има много подобни случаи, но често хората действително се притесняват да си искат надвнесени данъци, предпочитат да оставят нещата, както са си, смятат, че ще започнат да ги проверяват, че са възможни ревизии и разправии само на това основание. Законът обаче категорично позволява всеки човек да си иска, търси и получи надвзети данъци и всякакви други публични задължения.

В специална глава Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК) предвижда различни правила за прихващане и възстановяване на надвзети данъци или осигуровки. Именно там е записано, че "недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите (НАП), се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания", събирани от същата тази НАП. 

Изрично е посочено, че процедура по прихващане или възстановяването може да се извърши или по инициатива на органа по приходите, или по писмено искане на лицето. Естествено вторият вариант е много по-често срещан. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване. Веднага след постъпване на искането е допусната възможността да се възложи или ревизия, или проверка. 

ДОПК предвижда т.нар. опростена процедура. Тя е в случаите, "когато е подадена декларация, свързана с данъчно облагане с подоходен данък или местен данък, с посочена в нея сума за възстановяване".  Самата НАП е посочила правила за възстановяване. В тях е записано, че ако сумата за възстановяване е под 500 лв., то служителите проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи и ако няма неточности, средствата се възстановяват в 30- дневен срок от подаване на декларацията. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него се описва размерът на данъка за възстановяване и ако има, неплатени данъчни задължения. Надвнесената сума се прихваща, ако има дългове към бюджета, или се възстановява по посочената банкова сметка, в случай че няма неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо данъчното облекчение. От НАП натъртват, че хората трябва да се убедят, че банковата сметка на стр. 2 от основната част от декларацията (образец 2001), по която е декларирано да се преведе надвнесената сума, е попълнена коректно. Сумата се възстановява в 30-дневен срок от подаване на декларацията за облагане на доходите.

По този ред органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него и на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване изцяло посочените в акта суми заедно с дължимата лихва. Тази процедура е в действие, когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище. Тя се отнася и до незаконосъобразно отказани за възстановяване суми, както и за присъдени суми, обезщетения и направените разноски.

 

Все още няма коментари

Още

При договор за изработка поръчителят може да проверява постоянно
Бързото шофиране бърка по-дълбоко в портфейла

07.08.2020

325 1
Внимавайте откъде купувате врати

Влез или се регистрирай за да коментираш