:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
Генералният адвокат на ЕС смята, че фирма не е дискриминирала мюсюлманка
Министър Москов и директорът на болницата се разбраха да се поправят грешките в предлагания договор
Експерти коментират накъде ще вървят цените на офиси, складове и хотели на форума "Шумът на парите"
Одобрявате ли решението за тотално превъоръжаване на армията?
Да, категорично
Не, нас НАТО ни пази
Нямам мнение
Резултати
СТАТИСТИКИ
Общо 266,605,522
Активни 301
Страници 6,703
За един ден 621,541
ИНТЕРВЮ

Съдебният инспекторат не е наказателен отряд

През последните години всяка следваща промяна в регламентацията на инспектората е водила до влошаване и неяснота в статута, твърди шефът му Нели Маданска
Снимка: Юлиян Савчев
Нели Маданска
Нели Маданска от няколко месеца оглавява съдебния инспекторат към Министерството на правосъдието. Работи като съдебен инспектор от 7 години. Преди това е била адвокат и юрисконсулт. Специализирана е в търговските и фирмените дела и тези по несъстоятелност. Тях проверява и като съдебен инспектор. Има публикации по темите за производствата по несъстоятелност и търговското право.- Г-жо Маданска, оглавихте инспектората към Министерството на правосъдието в момент, когато се подготвя четвъртата поправка в конституцията и уредбата на нов контролен орган за съдебната система. Има ли нужда от нова институция според вас?

- Аз разбирам съображенията и мотивите, които доведоха до създаването на проекта за четвърто изменение на Конституцията. Върховният орган на управление и ръководство на съдебната власт е Висшият съдебен съвет. А понастоящем той няма изграден капацитет, за да осъществява постоянен контрол върху дейността на магистратите. Самият той действа чрез своите заседания. Така че напълно уместна е идеята за създаване на един специализиран орган, който да е постоянно действащ към ВСС.

- Той няма ли да дублира вашия инспекторат?

- Не смятам, че това означава противоречие и конфликт.

- Защо?

- Първо - мястото им в структурата на държавната власт е различно - сега съществуващият инспекторат осъществява външен контрол върху системата на съдебната власт, а инспекторатът към ВСС би бил вътрешен орган за системата. Според формулировките на предложените промени очакванията са бъдещият инспекторат да включва сравнителни малко на брой, но висококвалифицирани юристи. На практика няма да е възможно те да се ангажират с целия обем работа по проверката на дейността на магистратите. Затова си мисля, че от тях се очаква по-скоро да дават насоки, да решават концептуални въпроси за саморегулирането на съдебната система. Едно добро взаимодействие между двата инспектората би било само от полза за ефективността на тази дейност. Ние и сега си сътрудничим добре с другите органи за контрол и проверка в съдебната власт - извършвали сме съвместни проверки с Инспектората при ВКП. А и нека да имаме предвид, че министърът на правосъдието е това звено от изпълнителната власт, което осъществява държавната политика в сферата на правораздаването. Органът, който осъществява връзката между министъра и съдебната власт, е инспекторатът. Няма друг орган в министерството, който да има достъп до делата и наблюдение върху тяхното движение, върху процесите в системата.

- Не е ли по-добър вариант инспекторатът да е независим и извън ВСС, с правомощия да контролира и него самия? Вече има и такова предложение?

- Не съм запозната подробно с него и не бих могла да го коментирам.

- А по принцип добре ли е някой да може да контролира и ВСС?

- Ако стъпваме на общия принцип, че трябва да има взаимен контрол, няма нищо лошо. Но едно е да се контролират действията на магистрати, в смисъл образуване и движение на делата, а съвсем друго е да се контролира орган за управление на съдебната система. Двата обекта на контрол са различни.

- Ако зависеше от вас, как бихте уредили инспектората?

- Може би съм пристрастна. Но според мен инспектор и инспекторат не се създава отведнъж. От 7 години работя тази работа и едва през последната година усещам, че се е формирало това специфично професионално мислене и подход, които са полезни за съдебната система. Приветствам новите идеи. Но добре е да се отчитат и традициите. От Освобождението насам към министерството има инспекторат. Затова, ако зависеше от мен, бих създала към ВСС инспекторат от професионалисти с обществен авторитет и бих съхранила инспектората към Министерството на правосъдието.

- Нека поговорим и за него. Ефективен ли е контролът ви? Колко проверки годишно правите - планови и внезапни?

- През 2005 г. сме извършили 22 тематични планови проверки, 5 тематични извънпланови проверки и 1200 проверки по конкретни жалби или сигнали. В момента съставът на инспектората е общо 17 души. Разпределени сме по материя според специализацията си. Този капацитет не е достатъчен. Имаме сериозна нужда от повече инспектори - специалисти по гражданско и търговско право, а също и инспектори, познаващи добре съдебното изпълнение - частно и държавно. Проверките биха могли да са много повече, но на практика физически не е възможно.

За първите 11 месеца на 2006 г. сме направили 36 планови тематични проверки и сме работили по 1182 конкретни жалби.

Но функциите на Съдебния инспекторат не се изчерпват с проверките на административната дейност, образуването и движението на делата. Например, съдебни инспектори са ядрото на мониторинга по приложението на новия НПК. Друга част от инспекторите работят активно по прилагането на Закона за частното съдебно изпълнение. Съдебните инспектори подготвят проекти на предложения на министъра на правосъдието за издаване на тълкувателни решения от общите събрания на съответните колегии на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, подготвят проекти на становища на министъра на правосъдието по направени такива предложения; председателстват изпитните комисии за придобиване на юридическа правоспособност и др.

- Какви са най-честите жалби, които проверявате?

- Твърде разнообразни са. Някои съдържат данни за допуснати нарушения по образуване и движение на делата, за неспазване на сроковете за произнасяне или пренасрочване на делата. Има, разбира се, и граждани, които се оплакват, че даден съдебен акт не е справедлив. Тук ние не бихме могли да правим проверки, или да изразяваме становища. Не бихме могли да сме «четвърта инстанция».

- Какви нарушения констатирате?

- Пропуските, които установяваме в границите на правомощията си, са свързани предимно със забавяне при разглеждането на делата и забавяне на изготвянето на решенията или на мотивите към присъдите. За това има както обективни, така и субективни причини. Има дела, които се отлагат многократно заради недобросъвестно упражняване от страните на правото на защита в процеса, или заради проблеми с призоваването. Недостатъчният брой съдии и зали в големите съдилища и натоварените графици също са фактор за бавност. Има и забавяния, за които не могат да се посочат обективни причини. Мерките, които предприемаме, се съобразяват с естеството на нарушенията.

- Има ли наказани магистрати след проверка на инспектората?

- Да. През 2006 г. по предложение на съдебни инспектори министърът на правосъдието е издал 9 заповеди по чл. 133а от Закона за съдебната власт - обърнал е внимание за допуснати нарушения по образуването и движението на делата, направени са две предложения за налагане на дисциплинарни наказания и още две се подготвят. В това число включваме и мерките по отношение на съдебни изпълнители.

- За кои магистрати става въпрос и какви са нарушенията им?

- Преди да е влязъл в сила акт за дисциплинарна санкция, не е етично да се огласяват имената на колегите. Съдебният инспекторат не бива да се разглежда като "наказателен отряд". По закон нашата функция е не да наказваме, а да подпомагаме с дейността си функционирането на съдебната система. За съдебната система много по-голяма е ползата от нашите планови тематични проверки. При тях се изследва и анализира дейността на цяло звено от съдебната система за един по-продължителен период. Така могат да се уловят положителните и отрицателните тенденции и могат да се формират изводи и препоръки с по-дългосрочно значение.

- Покрай скандала в делото на Ванко 1 стана ясно, че въпреки последните промени в съдебния закон, които дадоха право на инспектората да проверява и върховните съдилища и прокуратури, това не се прави. Защо?

- Това е един от деликатните въпроси за съдебния инспекторат. За съжаление през последните години всяка следваща промяна в регламентацията на инспектората е водила до влошаване и неяснота в статута му. През последните четири години уредбата на инспектората се е променяла три пъти. Най-напред инспекторите бяха приравнени по статут на съдии от апелативен съд и нямаха правомощия да проверяват върховните съдилища и прокуратури. След това статутът бе снижен до съдии в окръжен съд, но следваше да отговарят на изискванията за съдия във върховен съд и да проверяват ВКС, ВАС, ВКП и ВАП. Това изменение бе прогласено за противоконституционно с Решение № 13 от 2002 г. на Конституционния съд. Мотивите бяха, че е нарушен принципът за разделение на властите, ако част от изпълнителната власт проверява тези органи, които осъществяват върховен надзор за правилното приложение на закона. Така за един момент изобщо нямаше уредба за инспектората. Последва нов текст в ЗСВ, според който отново инспекторите са със статут на окръжни съдии, но този път нямахме право да проверяваме ВКС, ВАС, ВКП и ВАП. И накрая, с последната промяна от май т.г. статутът на окръжни съдии се запази, но се занижиха изискванията - сега те са съответни на изискванията за съдия в апелативен съд и към всичко това отпадна изричната забрана за проверка на ВКС, ВАС, ВКП и ВАП. Но мотивите на посоченото решение на КС не загубват актуалността си, защото третата поправка на конституцията не предостави нови правомощия на министъра на правосъдието. Създават се предпоставки за различно тълкуване. А когато има колебание, то се тълкува в полза на независимостта на съдебната система. Неприемливо е инспектори със статут на окръжни съдии да проверяват висшите съдилища и прокуратури. Има и нещо друго - пак с последните изменения на ЗСВ се даде възможност в съдебния инспекторат да бъдат командировани висши магистрати, които вече биха имали равен или по-висок ранг от този на проверяваните. Но досега не ми е известно такъв магистрат да е изявил желание да работи в съдебния инспекторат.

- А канени ли са?

- Доколкото за изпълнението на една длъжност е необходимо да бъде изразена воля от лицето, което ще я изпълнява, мисля, че инициативата трябва да дойде от магистратите.

- Това ми звучи като омагьосан кръг и в крайна сметка при сегашната законова уредба върховните магистрати няма как да бъдат проверявани. Така ли е? От ревизиите във ВКП например стана ясно, че там има проблеми.

- Не претендирам, че зная всички отговори. Факт е, че многото промени, несъгласуваните помежду си текстове и неяснотата в статута на инспекторите, водят до този проблем. Една от предпоставките за ефективен контрол е висок и стабилен статут на тези, които проверяват. Ако всяка година се променят правилата и изискванията, работата се затруднява.

- С какви проблеми се сблъсквате в работата си. Говори се, че някои магистрати не сътрудничат по време на проверките?

- Имали сме и такива случаи, главно в по-големите съдилища или прокуратури - не ни се предоставя веднага информация и се бави достъпът до делата. Но те определено са изолирани. Смятам, че сме намерили верния тон за комуникиране с магистратите.
3823
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД